Türkçenin
Gücü


DOĞAN AKSAN
Doğan Aksan, Türkçenin GücüKapak
Önsöz
Giriş

TÜRKÇENİN
GENEL NİTELİKLERİ
1- Türkçenin Ses Özellikleri
2- Türkçenin Yapısı, Türetme Gücü
3- Türkçenin Sözdizimi (Syntax) Açısından Özellikleri

TÜRKÇENİN ANLAM YAPISI
VE ANLAM ÖZELLİKLERİ
1- Türkçenin Sözvarlığının Anlam Açısından Başlıca Özellikleri
2- Türkçenin Kavramlar Dünyası
  a) Eski Türkçe Dönemi ve Sonrası
  b) Eski Anadolu Türkçesi
  c) Türkiye Türkçesi
  ç) İkilemeler
  d) Anadolu Ağızları
  e) Somut Kavramlar
  f) Soyut Kavramlar

ANLAM OLAYLARINA SÖZ
SANATLARINA TANIK ÖRNEKLER

1- Dilde Benzetme ve Benzetme Örnekleri
2- Dilde Aktarmalar ve Aktarma Örnekleri
  a) Deyimler ve Deyimlerde Aktarmalar
  b) Somutlaştırma ve Türkiye Türkçesindeki; Örnekleri
  c) Anadolu Ağızlarında Somutlaştırma
  ç) Türkiye Türkçesinde Öteki Deyim Aktarmaları
  d) Anadolu Ağızlarında Öteki Deyim Aktarmaları
  e) Ad Aktarması ve Türkiye Türkçesindeki Örnekleri
  f) Anadolu Ağızlarında Ad Aktarması
3- Deyimlerde Nükteli Anlatım Eğilimi ve Türkiye Türkçesindeki Örnekleri
   - Anadolu Ağızlarının Deyimlerinde Nükteli Anlatım Eğilimi
4- Atasözleri ve Türkiye Türkçesindeki Örnekleri
 - Anadolu Ağızlarında Atasözleri

KALIP SÖZLER
Kalıp Sözler ve Türkçedeki Örnekleri
- Hayır Dualar, Beddualar

BİLMECELERİMİZ
Bilmecelerimizden Seçilmiş Örnekler

MANİLERİMİZ
Manilerimizden Seçilmiş Örnekler

YABANCI DİLLERİN BASKISINA
KARŞI TÜRKÇENİN GÜCÜ


KAYNAKÇA (Kısaltmalarla)


www.1001Kitap.com

    Akalın 200 Alanya Folkloru KAYNAKÇA (Kısaltmalarla) ACAROĞLU, Türker, Dünya atasözleri: Türk Halkbilimi Araştırmaları Yıllığı IV (1977), 7-21. ACIPAYAMLI, Orhan, Maniler Bibliyografyası, 1: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi XVIII, 3-4, (1960), 214-220. AĞAKAY, Mehmet Ali, Türkçede Mecazlar Sözlüğü (700 Sınıfa Ayrılmış 5000 Madde), Ankara, 1949. - Türkçede kelime koşmaları: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (TDAY) - Belleten 1954, 97-104. AKALIN, Sami, Türk Manileri, 2 Cilt, İstanbul, 1972. AKÇIN, Faik, Yurdun çeşitli yörelerinden ilençler, 1: Türk Folklor Araştırmaları 7, 154 (1962), 2715; II: 7, 155(1962), 2757. AKSAN, Doğan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara, 1971. - Türkçenin anlatım gücü ve anlatım yolları: 50. Yıl Konferansları (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi), Ankara, 1976, 79-89. - Her Yönüyle Dil, 3 Cilt, Ankara, 1977, 1980, 1982. - Köktürkçenin sözvarlığı üzerine: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1980-81, 17-22. AKSOY, Ömer Asım, Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler, 2 Cilt, 1969, 1971. - Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 3 Cilt, Ankara, 1971-77. Hacıhamdioğlu 201 Arpaçay -» Artan, Gülnar Artan, Gülnar Bilmeceleri Artan, Sındırgı Aşkun, Bilmecelerimiz Başgöz Bayrak, Tortum Bayrı, İstanbul Birecik Olcay ARTAN, Gündüz, Gülnar Folkloru: Dualar ve ilençler: Türk Folklor Araştırmaları 8, 166 (1963), 3054. - Gülnar bilmeceleri: Türk Folklor Araştırmaları 8, 168(1963), 3109. - Sındırgı'dan ninni ve maniler: Türk Folklor Araştırmaları 229 (1968), 5038-39. AŞKUN, Vehbi Cem, Bilmecelerimiz: Türk Folklor Araştırmaları 236 (1969), 5219; 244 (1969), 5443. ATSIZAYOLDAŞ, M., Rize ve Çorum manileri: Halk Bilgisi Haberleri Dergisi 5-59 (1935), 160-163. BAHÇECİ, Mehmet, Gediz bilmeceleri I: Türk Folklor Araştırmaları 17, 336 (1977), 8048-8049; II: 17, 337 (1977), 8073-74; III: 17, 338 (1977), 8104-5. BAŞGÖZ, ilhan, Manilerimizden, Ankara, 1957. BAŞKAN, Özcan, Türkçede dil-içi dünya görüşü: Macit Gökberk Armağanı, Ankara, 1983, 151-172. BAYRAK, İbrahim, Tortum manileri: Türk Folklor Araştırmaları 239 (1969), 5324-26. BAYRI, Mehmet Halit, istanbul'da derlenmiş atasözleri: Halk Bilgisi Haberleri Dergisi III - 25 (1933), 24. - İstanbul'da kullanılan dilekler, ilençler: Halk Bilgisi Haberleri Dergisi IV-40 (1934), 76-78. - İstanbul Folkloru, 2. basım, İstanbul, 1972. BIERVVISCH, Manfred, Poetik und Linguistik: Metho-den der deutschen Literaturvvissenchaft, Frankfurt/ M., 1972. Birecik'ten ilençler: Türk Folklor Araştırmaları 8, 168 (1963), 3130. BORATAV, Pertev Naili, Halk şiiri: Türk Dili 207 (1969), 299-340. 202 Bölge I, II -Caferoğlu, Doğu Caferoğlu, Anad. Ağ. Caferoğlu, Sivas ve Tokat Caferoğlu, Güney Doğu Caferoğlu, Muğla BRANDS, Horst VVilfried, Studien zum VVortbestand der Türksprachen, Leiden, 1973. - Zum metaphorischen Gebrauch türkischer Tierbeze-ichnungen: Central Asiatic Journal XVIII-2 (1974), 129-134. BURDURLU, İbrahim Zeki, Atasözlerimizin cümle yapısı, II: Türk Folklor Araştırmaları 219 (1967), 4559. - Dede Korkut hikâyelerinde sıfatlar ve sıfat takımları: Türk Folklor Araştırmaları 236 (1969), 5236-38. - Dede Korkut hikâyelerinde "gibi, benzer" edatları ile "gibi'li zarf tümleçleri: Türk Folklor Araştırmaları 240 (1969), 5342-43. A ks o y CAFEROĞLU, Ahmet, Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar I: Kars, Erzurum, Çoruh İlbaylıkları Ağızları, İstanbul, 1942. - Anadolu Ağızlarından Toplamalar, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Niğde İlbaylıkları Ağızları, Kalaycı Argosu ve Geygelli Yürüklerinin Gizli Dili, İstanbul, 1943. - Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar, İstanbul, 1944. - Güney Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Malatya, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Maraş Vilayetleri Ağızları, İstanbul, 1945. - Muğla ağzı: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1962, 107-30. - Akhisar ve Cihanbeyli ağızları: Türk Dili Araştırmaları Yılhğı-Belleten 1967, 1-38. CENGİZ, Haydar, İlgın'da atasözleri ve deyimler: Türk Folklor Araştırmaları 14, 285 (1972), 6625-26. ÇALDAĞ, M. Mustafa, Beşikdüzü ve yöresinde söyle- 203 Çeneli, Kırım Dağlıoğlu, Isp. Dede, Erzurum DS nen bilmeceler, I: Türk Folklor Araştırmaları 8, 179 (1964), 3429; II, 8, 180 (1964), 3458. ÇAY, Abdulhalûk, Anadolu'da Türk Damgası. Koç Heykel-Mezar Taşları ve Türklerde Koç-Koyun Meselesi, Ankara, 1983. ÇENELİ, ilhan, Kırım manilerinden örnekler: Türk Folklor Araştırmaları 318 (1976). - Türkmen atasözlerinden örnekler: Türk Folklor Araştırmaları 338 (1977), 80-89. - Nogay atasözleri: Türklük Araştırmaları Dergisi I (1984), 11-54. - Balkar atasözlerinden örnekler: Türk Dili 394 (1984), 422-426. DAĞLIOĞLU, Hikmet Turhan, istanbul'da kullanılan dilekler, ilençler: Halk Bilgisi Haberleri IV, 37 (1934), 76-78. - İsparta'da söylenilen atasözleri: Halk Bilgisi Haberleri IV, 37 (1934). 78-80. DEDE, Behçet, Erzurum halk dualarından örnekler: Türk Folklor Araştırmaları 240 (1969), 5435-46. DEMİREL, Faruk, Bir güldeste: Maniler: Türk Folklor Araştırmaları 14, 274 (1972), 6196. DERLEME SÖZLÜĞÜ, Hazırlayan: Türk Dil Kurumu, 12 Cilt, Ankara, 1963-1982. ELÇİN, Şükrü, Mecitözü (Çorum) bilmeceleri: Türk Folklor Araştırmaları 15, 177 (1964), 3368-70. EMİR, Eşref, Maraş'ta derlenen atasözleri: Türk Folklor Araştırmaları 13, 257 (1970), 5820-22. ESEN, Ahmet Şükrü, Anadolu Ağıtları. Açıklamalar ve dizinlerle yayına hazırlayanlar: Pertev Naili Bora-tav-Remy Dor, Ankara, 1982. ESET, Niyazi, Mukayeseli ve Neşredilmemiş Maniler, Ankara, 1944. - Maniler Kılavuzu, Ankara, 1946. FAİKA İsamettin, Bursa türküleri ve manileri: Halk Bil- 204 Göksu Günalp, Ereğli Günay, Rize Alanya Folkloru Kadiroğlu Divan VanB. Van D. gisi Haberleri V, 49 (1935), 146-151. FİLİZOK, Rıza, Manilerin tasnifi problemi ve manilerde "değişmeyen" unsurlar: E.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1 (1982), 165-175. GEMALMAZ, Efrasiyap, Erzurum İli Ağızları (İncele- me-Metinler-Sözlük ve Dizinler), 3 Cilt, Erzurum, 1978. GÖKSU, Hasan, Mânilerimiz, 1970. GÜNALP, Ziya, Ereğli manileri: Halk Bilgisi Haberleri IX, 99(1939-40), 64-66. GÜNAY, Turgut, Rize İli Ağızlan (İnceleme-Metinler-Sözlük), Ankara, 1978. HACIHAMDİOĞLU, Tevfik, Alanya Folkloru, 3 Cilt, Manavgat-istanbul, 1982-1985. KADİROĞLU, Mahmut, Kolay'dan ilenç, tekerleme, mâniler: Türk Folklor Araştırmaları 8, 168 (1964), 3381. KARABAŞ, Seyfi, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru, Ankara, 1981. The Odyssei and the Turkish Ouatrains: Journal of Human Sciences 1/1 (1982), 139-155. KARADENİZ, Fikret, Fındık toplama zamanında söylenen mâniler: Türk Folklor Araştırmaları 224 (1968), 4701. KÂŞGARLI Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, Çeviren: Besim Atalay, Ankara, 1941. KAYA, Doğan, Sivas'ın Acıyurt köyünden derlenen maniler, I: Türk Folklor Araştırmaları 14, 277 (1972), 6396; II: 14, 278 (1972), 6416-18; IV: 14, 281 (1972), 6486-88. KAYA, Erol, Van bedduaları, II: Türk Folklor Araştırmaları 232 (1968), 5129-32; III: 234 (1969), 5178-81; IV, 235(1969), 5207-08. - Van duaları, I: Türk Folklor Araştırmaları 15, 255 (1970), 5769-71; II: 15, 256 (1970), 5795-98. 205 KAYGILI, Osman Cemal, Halk tabir ve tekerlemeleri: Halk Bilgisi Haberleri IX, 100 (1939-40), 92-95. KORTANTAMER, Tunca, Türk şiirinde ses konusunda ve ses gelişmesinin devamlılığı üzerine genel bazı düşünceler, I: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1 (1982), 61-106. KÖKTÜRK, Muhsin, Yozgat manilerinde yergi: Türk Folklor Araştırmaları 14, 276 (1972), 6373. M. Mansuroğlu MANSUROĞLU, Mecdut, Edirne Ağzında yapı özellikleri: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1960, 181-187. MUHAMMED bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Kur'an Tercümesi. Hazırlayan: Ahmet Topal-oğlu, 2 Cilt, İstanbul, 1976, 1978. OLCAY, Selahattin, Erzurum Ağzı. İnceleme - Derleme - Sözlük, Ankara, 1966. Arpaçay - A. Bican Ercilâsun - Ensar Aslan, Arpaçay Köylerin- den Derlemeler, Ankara, 1976. ORTA, Nedim, Elmacık köyü ilençler ve maniler: Türk Folklor Araştırmaları 9, 198 (1964), 3964. - Kaymakçı'dan bed-dualar ve hayır dualar: Türk Folklor Araştırmaları 10, 204 (1966), 4135. OSMAN Nazif, Balıkesir manileri: Halk Bilgisi Haberleri, 111,25(1933), 17-23. - Balıkesir köylerinden derlenmiş sözler: Halk Bilgisi Haberleri, III, 26 (1933), 69-71. OY, Aydın, Türk ve Sırp atasözleri benzerliğine bakışlar: II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri 11(1982), 319-330. ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halkbilimi, Ankara, 1977. ÖZEL, Sevgi, Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Bileştirme, Ankara, 1977. ÖZERGİN, M. Kemal, istanbul'da derlenmiş dilek sözleri: Türk Folklor Araştırmaları 13, 269 (1971), 6145-47. 206 Sakaoğlu, Gümüşhane Saraçoğlu Selvi, Mersin . ÖZTELLİ, Cahit, Evlerinin Önü (Bütün Halk Türküleri) İstanbul, 1972. Palandöken PALANDÖKEN, Bilge, Erzurum Manileri: İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi XVI (1968), 23-24. PLASKOVVİCKA - RYMKİEVVİCZ, S., Olumsuz yargılı Türk atasözleri: XI. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1966, 217-224. SAKAOĞLU, Saim, Folklor ve halk edebiyatı arasındaki münasebetler, I: Türk Folklor Araştırmaları 14, 281 (1972), 6507-10; II: 14, 282 (1972), 6528-31. - Gümüşhane masallarında atasözü, deyim ve beddualar: Türk Folklor Araştırmaları 14, 285 (1973), 6611-12. SARAÇOĞLU, Ali, Üst Van gölü bölgesi manileri: Türk Dili IX (1960), 343-350. SELVİ, Himmet, Mersin'den bilmeceler - bulmacalar: Türk Folklor Araştırmaları 223 (1969), 4668-69. SPITZER, Leo, VVortkunst und Sprachvvissenschaft Methoden der deutschen Literaturvvissenschaft, Frankfurt/M., 1972. ŞENALTAN, Semahat, Alman ve Türk atasözlerinin dil yapısı üzerine bir etüt: Batı Dil ve Edebiyatları Dergisi 11-2(1971), 85-112. ŞEVKET, Trabzon bilmeceleri: Halk Bilgisi Haberleri IV, 37(1934), 14-16. TAN, Nail, Ağrı'dan atasözleri: Türk Folklor Araştırmaları 15, 292(1973), 6810. - Folklorumuzda Ölçülü Sözler, Ankara, 1985. Tanalp TANALP, Ümran, Erzurum manileri: Türk Folklor Araştırmaları 246 (1970), 5018-19. Tar. S. TARAMA SÖZLÜĞÜ (XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü), 8 Cilt, Ankara, 1963-1977. TAYLAN, Ertuğrul, Çolaklar köyünde alkışlar, kargışlar: Türk Folklor Araştırmaları 17, 334 (1977), 7974. 207 TAYMAS, Abdullah Battal, Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler, Ankara, 1968. TERZİBAŞI, Ata, Kerkük Hoyratları ve Manileri, 2 Cilt, İstanbul, 1975. TEZEL, Naki, Türk Halk Bilmeceleri, Ankara, 1969. TOPKAN, Refik, Hiçbir Yerde Yayımlanmamış Atasözü ve Deyimler, Ankara, 1985. TOYGAR H. Kâmil, İlençler (Ankara Folklorundan): Türk Folklor Araştırmaları 6, 141 (1961), 2367-68. TUNA, Osman Nedim, Türkçede tekrarlar: İstanbul Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Dergisi III, 3-4 (1949), 429-47; IV, 1-2 (1950), 35-82. Tunâra TUNÂRA, Girizan, İstanbul bilmeceleri: Türk Folklor Araştırmaları 230 (1968), 5068. TÜRKÇE SÖZLÜK. 2 Cilt, genişletilmiş 7. baskı, Yayımlayan: Türk Dil Kurumu, Ankara, 1983. TÜRKMEN, Hayret M., Hayvanlar üzerine söylenen atasözleri: Türk Folklor Araştırmaları 8, 168 (1963), 3116. ÜLKÜSAL, Müstecib, Dobruca'daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler, Ankara 1970. Yağmurdereli YAĞMURDERELİ, Nesip, Manilerimiz, İstanbul, 1963. YAVUZ, Güngör, Boşnak atasözleri: Türk Folklor Araştırmaları 235 (1969), 5205-08. YUND, Kerim, Sorulu savlarımız: Türk Folklor Araştırmaları 15, 302 (1973), 7060-62. - Atasözlerimizde türler: Sorulu - yanıtlamalı savlarımız: Türk Folklor Araştırmaları 17, 336 (1977), 8046-47. Zülfikar ZÜLFİKAR, Hamza, Bitlis'te derlenmiş atasözleri, de- yimler, alkış, kargış ve bilmeceler: Türkoloji Dergisi İM/1 (1968), 65-105.
<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>