Tamer Bacınoğlu ve
Andrea Bacınoğlu


MODERN ALMAN ORYANTALİZMİ
Tamer Bacınoğlu ve Andrea Bacınoğlu, Modern Alman OryantalizmiKapak
İçindekiler
Sunuş
Önsöz
Yazarın Önsözü


Alman gözüyle Türkiye
- "İslâm düşmanlığı"mı, ırkçılık mı?
- Etnosantrik tarih romantizmi. "Uzman"ların efsaneleri
- "Etnisite", "etnik gruplar" ve ulus
- "Lâikler, Müslümanlar, Alevîler"
- "Müslümanlar", İslâm ve hilâfet
- Alman oryantalizminin gözüyle İslam ve Müslüman
- Alman oryantalizminin gözüyle Türk ve Türk kültürü
- Almanya ve "Kürt sorunu"
- Almanya ve PKK
Alman basınında Öcalan'ın tutuklanması ve Kürt sorunu
- 1. Kürtlerin tarihi
- 2. Abdullah Öcalan ve PKK'nın kuruluşu
- 2.1. PKK'nın örgütsel yapısı
- 2.2. Kürtlerin PKK ile özdeşleştirilmesi
- 3. Kürt kimliği ve Türk milliyetçiliği
- 3.1. Med-TV
- 3.2. Diskurs-Kendini yakmalar
- 4. Politik çözüm
- 4.1. Türkiye'ye çağrılar
- 4.2. Türkiye'nin tepkilerine yönelik tahminler
- 5. "Almanya'da Kürt protestoları"
- 5.1. Video görüntüleri
- 6. "Mütarekenin sonu"
- 7. Diplomatik temsilciliklerin işgali ve "gerginliği düşürme" politikası
- 8. PKK taraftarlarının eylemlerinden çıkarılan sonuçlar
- 8.1. "Kürtlerin Türkiye'ye sınırdışı edilmesi"
Almanya ve "Ermeni sorunu"

Sonuç
Kaynakça

www.1001Kitap.com

YAZARIN ÖNSÖZÜ


    Türkiye ile çok yönlü ve sıkı bağları olan ülkeler arasında Almanya'nın ilk sırada geldiğini biliyoruz. Almanya'nın Türkiye için arzettiği bu önem, görünüre bakılırsa, Türk yayıncılığında hakettiği ilgiyi bugüne dek görmüş değil. Benzer bir oransızlığa, iki ülke yayıncılığında da rastlıyoruz. "Yayıncılık"tan kastımız, gerek doğubilimci ya da "Türkiye uzmanı" yazarların Türkiye'ye ilişkin eserleri; gerek Alman yazılı medyasının Türkiye ve Türkler konulu yorum ve incelemeleridir. Alman medyasında makaleleri yayımlanan gazetecilerin büyük bölümünün birer doğubilimci olduğu düşünülecek olursa, böyle bir ayırıma gitmenin zor olduğu meydandadır.

    Almanya, Türkiye'ye atfettiği önemi, gerek Türkiye'de mukim muhabirleri ve "araştırma" enstitüleriyle; gerek yurtiçindeki akademik kurumları ve her yıl onlarca yeni "uzman"la büyüyen Ortadoğu ve Türkiye uzmanlarıyla sergiliyor. Parti vakıfları, kilise akademileri, ilgili bakanlıkların "think-tank"ları vs. hemen her hafta Almanya sathında Türkiye konulu sayısız sempozyum, konferans düzenliyor.

    Almanya'nın Türkiye politikasını belirleyen en önemli faktör, bu ülkede 2,5 milyona yakın bir Türk nüfusun yaşamakta olmasıdır. Dolayısıyla, Almanya'nın Türkiye politikasını, bu ülkenin iç politikasından ayırmak imkansızdır. Gerek "Kürt sorunu"nda, gerek "islam" yahut "Alevi-Sünni" sorunsalında, Alman yayıncılığı, ülkemize ilişkin geliştirdiği tezleri, ya doğrudan Türkiye üzerinden Almanya Türk toplumunda, ya da sonuncudan yola çıkarak Türkiye'de doğrulatmak amacını gütmektedir. Söz konusu "sorun"lann Türkiye'de mukim Alman araştırmacılar marifetiyle "yerinde" işlenmesi, hem Almanya Türk toplumunu, hem de Türkiye-Avrupa ilişkilerini etkileyen bir özelliğe sahiptir. Bu "etki"nin niteliği ve hangi kanallar tarafından nasıl vücuda getirildiği, bu kitapta cevabını aradığımız sorulardan birisidir.

    Bu kitabın amaçlarından biri de, Türkiye ve Türklerle ilgili konularda Alman yayıncılığının ne derece "çoğulcul" nitelik taşıdığına ışık tutmaktır. Bu amaçla, -özellikle medya ağırlıklı tahlillerimizde- "en sağ"dan "en sol"a Alman matbuatının tamamını temsil eden organların Türkiye yayıncılığını incelemeye çalıştık.

    Türkiye'de bir boşluğu dolduracağını umduğumuz bu çalışmamızın ortaya çıkmasında en büyük pay, bize her açıdan destek olup kol kanat geren büyüğümüz ve dostumuz Sudan Büyükelçimiz Sayın Duray Polat ve saygıdeğer eşleri Zuhal Hanım'a aittir. Stuttgart Başkonsolosluğu yıllarında tanışma şerefine nail olduğumuz bu güzel insanlar sayesinde sadece iki ülke arasındaki ilişkilerin niteliğini değil, aynı zamanda ulus ve vatan sevgisinin gücünü de öğrendik. Çalışmamızı o nedenle zevkle Polat ailesine ithaf ediyoruz.

Andrea-Tamer Bacınoğlu


<< Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa >>
Modern Alman Oryantalizmi - Ana Sayfa