Seçilmiş Kaynakça


Abadan, Nermin, 1965 Seçimlerinin Tahlili, SBF Yayınları, Ankara, 1966.

Abadan-Unat, Nermin, Kamuoyu, Teksir edilmiş ders notları, AÜ SBF, Ankara, 1987.

Ağaoğulları, Mehmet Ali, L'lslam Dans la Vie Politiaue De la Turquie, SBF Yayınlan, Ankara, 1982.

Akarcalı, Sezer, Propaganda Aracı Olarak Uluslararası Yayınlar, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara, 1989.

Aksin, Sina, "Atatürk Döneminde Demokrasi", Gündüz Ökçün'e Armağan, SBF Yay., Ankara, 1992.

Aslan, Asım, Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük, Teknografik Matbaacılık, İstanbul, 1985.

Atay, Hüseyin, (ve beş öğretim üyesi), İslam Gerçeği, AÜ İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara, 1995.

Ateş, Toktamış. Demokrasi, Eser Matbaası, İstanbul, 1976.

Aydemir, Şevket Süreyya, Tek Adam, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963.

Baran, Paul. Büyümenin Ekonomi Politiği, Çev. E. Günce, May Yayınları, İstanbul, 1974.

Baykal, Deniz, Siyasal Katılma-Bir Davranış incelemesi, SBF Yayınları, Ankara, 1970.

Bayraktar, Mehmet, Islamda Düşünce Özgürlüğü, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 1995.

Bilge-Talu-Çerrahoğlu-Kumbaracıbaşı-Soral, Sosyal Demokrasi, Turhan Kitabevi, Ankara, 1984.

Brandt-Kreisky-Palme, La social-democratie et l'avenir, Gallimard, Paris, 1975.

Bozdağ, İsmet, Üçüncü Çözüm (İslamiyetin Sosyo-Ekonomik Modeli), Keran Kitapçılık, İstanbul, 1983.

Burdeau, Georges; Les Libertes Publiques, Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1961.

Burns, Edward McNall, Çağdaş Siyasal Düşünceler, Çev. A. Şenel, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1984.

Cem, İsmail, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayınevi, İstanbul, 1973.

Cem, İsmail, Sosyal Demokrasi Nedir, Ne Değildir, Cem Yayınevi, İstanbul, 1984.

Charlot, Monica, La Persuasion Politiaue, Armand Colin, Paris, 1970.

Cohn-Bendit, Le Gauchisme, remede â la maladie senile du communisme, Seuil, Paris, 1968.

Coşturoğlu, Mustafa, "Terörün Tarihsel ve Toplumsal Kökeni", Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, 1984, Ankara, 1985.

Crenshavv (Martha), "Teröristin Öznel Gerçeği", Yeni Forum, c. 11, Ankara, 1990.

Çam, Esat, Siyaset Bilimine Giriş, İÜ Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1975.

Çeçen, Anıl, Sosyal Demokrasi, Devinim Yayınları, Ankara, 1984.

Çeçen, Anıl, Halkevleri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990.

Daver, Bülent, Türkiye Cumhuriyetinde Lâiklik, SBF Yayınları, Ankara, 1955.

Daver, Bülent, Çağdaş Siyasal Doktrinler, SBF Yayınları, Ankara, 1968.

Daver, Bülent, Siyasal Bilime Giriş, SBF Yayınları, Ankara, 1968.

Debray, Regis, Che'nin Gerillası, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1975.

Dicle, Atilla, Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma, ODTÜ Yayını, Ankara, 1980.

Domenach, Jean-Marie, Politika ve Propaganda, Varlık Yayınları, İstanbul, 1995.

Droz, Jacques, Histoire Generale du Socalisme (4 tomes), PUF, Paris, 1978.

Duclos, Jacques, Demokrasi ve Kişisel İktidar, Çev. Kerem Kurtgözü, Başak Yayınları, Ankara, 1987.

Duverger, Maurice, Diktatörlük Üstüne, Çev. B. Tanör, Dönem Yayınevi, İstanbul, 1965.

Duverger, Maurice, Sociologie Poîitûjue, PUF, Paris, 1966.

Ecevit, Bülent, Ortanın Solu, Kim Yayınları, Ankara, 1966.

Ecevit, Bülent, Demokratik Solda Temel Kavramlar, Ajans-Türk, Ankara, 1975.

Ecevit, Bülent, Atatürk ve Devrimcilik, Tekin Yayınevi, Ankara, 1976.

Ecevit, Bülent, Toplumsal Kültürün Türk Siyasal Yaşamına Etkisi, Tekin Yayınevi, Ankara, 1990.

Emrealp, Sadun, Azgelişmişlik ve Siyasal Yapılar, Birey ve Toplum Yay., Ankara, 1984.

Ergil, Doğu, İdeoloji ve Milliyetçilik, Turhan Kitabevi, Ankara, 1983.

Ergil, Doğu, Laiklik, Turhan Kitabevi, Ankara, 1990.

Eryılmaz, Semih, Demokratik Sol, Kalite Matbaası, Ankara, 1975.

Feyzioğlu, Turhan, Demokrasiye ve Diktatörlüğe Dair, İstanbul Matbaacılık, İstanbul, 1957.

Fincancı, Yurdakul, Sosyal Demokrat İdeoloji, TÜSES, İstanbul, 1990.

Fişek, Kurthan, Yönetime Katılma, TODAIE Yayınları, Ankara, 1977.

Friedrich, Carl. S. ve Brzenzinski, Zbigniew K., Totaliter Dikörlük ve Otokrasi, Çev. O. Onaran, Siyasi İlimler Türk Der. Yay., Ankara 1964.

Fromm, Erich, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, Payel Yayınevi, İstanbul, 1987.

Garaudy, Roger, İslamın Vadettikleri, Çev. Nezih Uzel, Pınar Yayınları, İstanbul, 1983.

Gorbaçov, Mihail, Seçme Konuma ve Makaleler Çev. M. Coşkun, Amaç Yayıncılık, İst. 1988.

Göze, Ayferi, Siyasal Düşünce Tarihi, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1982.

Gurvitch, Georges, Traite de sociologie, (Tome II), "La Sociologie electorale" (François Goguel et Georges Du-peux), PUF, Paris, 1968.

Güleç, Cengiz, Türkiye'de Kültürel Kimlik Krizi, V Yayınları, Ankara, 1972.

Gülöksüz, Yiğit, Sosyalist Enternasyonal 18. Kongre, TÜSES, İstanbul, 1990.

Gürbüz, Yaşar, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1987.

Güvenir, Murat, İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Basını, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İst., 1991.

Hamon, Leo, Le röle extra-militaire de Vorm.ee dans le tiers monde, PUF, Paris, 1966.

Hoodbhoy, Pervez, İslâm ve Bilim, Cep Kitabevi, İstanbul, 1992.

İnceoğlu, Metin, Güdüleme Yöntemleri, AÜ BYYO Yayınları, Ankara, 1985.

Kalaycıoğlu, Ersin, Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, İÜ SBF Yayınları, İstanbul, 1983.

Kapani, Münci, Politika Bilimine Giriş, AÜ Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1978.

Kırçak, Çağlar, Tükiye'de Gericilik, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1993.

Kili, Suna, Atatürk Devrimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1981.

Kongar, Emre, Atatürk ve Devrim Kuramları, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1981.

Köker, Levent, İki Farklı Siyaset, Ayrıntı Yayınevi, İst., 1990.

Köker, Levent, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990,

Koksal, Erhan, Azgelişmiş Ülkelerde Demokratik Rejim Uygulaması, Teksir edilmiş doçençlik tezi, Ankara, 1981.

Lancelot, Alain, Les Attitudes Politiques, PUF, Paris, 1969.

Lenin, V. L, Devlet ve İhtilal, Çev. Gaybiköylü, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara, 1969.

Lijphat, Arend, Çağdaş Demokrasiler, Çev. Özbudun Onulduran, Sanem Matbaacılık, Ankara, 1986.

Linz, Juan, J., Totaliter ve Otoriter Rejimler, Çev. E. Özbudun, Siyasi ilimler Türk Der. Yay., Ankara, 1975.

Lipset, S. M., Siyasi İnsan, Çev. M. Tuncay, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara, 1961. Lipset-Lazarsfeld-Barton-Linz, The Psychology of Voting: an analysis ofpolitical behaviour (in LINDZEY; Handbo-ok of Social Psychologs), Addison-Wesley Publishing Co., Cambridge, 1954.

Lipson, Leslie, Demokratik Uygarlık, Çev. H. Gülalp, T. Alkan, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1984.

Lundberg-Schrag, Larsen. Sosyoloji, Çev. Ö. Ozankaya, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara, 1970.

Macpherson, C. B., Demokrasinin Gerçek Dünyası, Çev. L. Köker, Birey ve Toplum Yay., Ankara, 1984.

Malaparte, Gurzio, Hükümet Devirme Tekniği, Varlık Yayınları, İstanbul, 1966.

Mao Zedung; Halk Savaşında Temel Taktikler, Çev. E. Atalay, Ser Yayınevi, Ankara, 1969.

Mardin, Şerif, Din ve ideoloji, SBF Yayınları, Ankara, 1969.

Martinet, Gilles; La conauete des pouvoirs, SEUIL, Paris, 1968.

Mayo, Henry B., Demokratik Teoriye Giriş, Çev. E. Kongar, Siyasi İlimler Türk Der. Yay., Ankara, 1964.

Moore, Barrington. Les origines sociales de la dictature et de la democratie. Maspero, Paris, 1979, Tr. P. Clinquart.

Oba, Ali Ergin, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1994.

Oran, Baskın, Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği, SBF Yayınları, Ankara, 1977.

Oran, Baskın, Atatürk Milliyetçiliği, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1990.

Ozankaya, Özer, Atatürk ve Laiklik, İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1981.

Özal, Turgut, La Turquie en Europe, Paris, 1988.

Özbudun, Ergun. Türkiye'de Sosyal Değişme ve Siyasal Katılma, AÜ Hukuk Fak. Yayınları, Ankara, 1975.

Özdalga, Halûk, Çağdaş Sosyal Demokrasinin Oluşumu, Hil Yayınevi, İstanbul, 1984.

Özek, Çetin, Türkiye'de Gerici Akımlar ve Nurculuğun iç Yüzü, Varlık Yayınları, İstanbul, 1978.

Pelikan, Jiri, Doğu Avrupa'da Sosyalist Muhalefet, Çev. M. H. Spatar, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1984.

Prelot, Marcel, Cours de Sociologie Politique, Les Cours de Droit, Paris, 1964-65.

Reich, Wilhelm, Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı, Çev. B. Onaran, Payel Yayınevi, İstanbul, 1975.

Rocard, Michel, Qu'est-ce que la social-democratie, Seuil, Paris, 1979.

Rodinson, Maxime, İslam ve Kapitalizm, Çev. Orhan Suda, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1964.

Rouquie, Alain, Latin Amerika'da Askeri Devlet, Baskıya Hazırlayan: Şirin Tekeli, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1986.

Russel, Bertrand, Batı Felsefesi Tarihi, Çev. Muammer Sencer, İlgi Yayınevi, Ankara, 1972.

Sabuncu, Yavuz, Sosyalist Ülkelerde Yönetime Katılma, Birey ve Toplum, Ankara, 1984.

Sabine, George, Siyasal Düşünceler Tarihi, Çev. Harun Rızatepe, Türk Siyasi ilimler Der. Yay., Ankara, 1969.

Sander, Oral, Siyasi Tarih (İlkçağlardan-1918'e), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1989.

Sarıca, Murat, Siyasi Düşünce Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1983.Sartori, Giovanni, Demokrasi Kuramı, Çev. D. Baykal, Siyasi İlimler Türk Derneği Yay., Ankara, 1971.Sartori, Giovanni. Demokrasi Kuramı, Siyasi ilimler Türk Derneği Yayınları, Ankara, 1977.

Sauvy, Alfred, L'Opinion Publiaue, PUF, Paris, 1964. Schwartzenberg, Roger-Gerard, Sociologie Politique, Edition-Montchrestien, Paris, 1971.

Sencer, Muzaffer, Dinin Türk Toplumuna Etkileri, May Yay., İstanbul, 1974.

Sencer, Muammer, Osmanlılarda Din ve Devlet, Erk Yayınları, İstanbul, 1974.

Soysal, Mümtaz, Halkın Yönetime Etkisi, TODAIE Yayınları, Ankara, 1968.

Soysal, Mümtaz, Anayasa Giriş, SBF Yayınları, Ankara, 1968.

Soysal, Mümtaz, Siyasi Düşünceler ve Rejimler, Ders Notları, Ankara, 1977.

Schwartzenberg, Roger-Gerard, Sociologie Politique, Edition-Hontchrestion, Paris, 1971.

Şayian, Gencay, Çağdaş Siyasal Sistemler. TODAIE Yay., Ankara, 1981.

Şenel, Alâeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, SBF Yayınları, Ankara, 1982.

Tanyol, Cahit, Atatürk ve Halkçılık, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1981.

Tanyol, Cahit, Laiklik ve İrtica, Altın Kitaplar, İstanbul, 1989.

Therborn, G., Sermaye Egemenliği ve Demokrasinin Doğuşu, Çev. Ş. Tekeli, V. Yayınları, Ankara, 1989.

Timur, Taner, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1993.

Topuz, Hıfzı, Türk Basın Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1973.

Touchard, Jean, Histoire des Idees Politiques, PUF, Paris, 1962.

Trotsky, L., Terreurisme et communisme, Union Generale d'Editions, Paris, 1963.

Tunaya, Tarık Zafer, İslamcılık Cereyanı, Baha Matbaası, İstanbul, 1962.

Tunaya, Tarık Zafer, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, Sulhi Garan Mat., İstanbul, 1969.

Tuncay, Mete, Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1976.

Uluç, Sıtkı, Avrupa'da İslam: Dönenler, Çeltüt Matbaacılık, İstanbul, 1989.

Uysal, Birkân, Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına Ailenin Etkisi, TODAIE Yayınları, Ankara, 1984.

Unsal, Artun, Siyaset Bilimine Giriş, (Ders Notları 1980-81), Teksir, SBF, Ankara.

Volkan, Vamık D., Politik Psikoloji, AÜ Rektörlüğü Yayınları, Ankara, 1993.

Yavuz, Fehmi, Din Eğitimi ve Toplumumuz, Sevinç Matbaası, İstanbul, 1969.

Yayla, Attila, "Terörizm; Kavramsal Bir Çerçeve", AÜ SBF Dergisi, Aralık 1990.

Yücekök, Ahmet N., Türkiye'de Din ve Siyaset, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1969.

Wolfe, Bertram D., Devrim Yapan Üç Adam, Çev. Ü. Oskay), Türk Siyasi ilimler Der. Yay., Ankara, 1969.