b- İşledikleri suçlar İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nce 2000 yılında yapılan operasyonların suç türlerine göre tasnifi şöyledir; 140ÇULCU, Dünyamızı Saran Mafia Cilt II.s.461. 14ıÇULCU,Murat,Age.s.492 T 158 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP 2000 Yılı İçerisinde Yapılan Operasyonlardaki Suç ürleri-ne Göre İstatistikler Suç Türleri Toplamlar 6136 SKM 199 4422 102 J^EK SENET TAHSİLATI TEFECİLİK 7 ŞİKAYET DİLEKÇESİ 17 TEHDİT ŞANTAJ 11 DOLANDIRICILIK 1 PKK ADINA ÖRGÜTE YARDIM 1 TELSİZ KANUNA MUHALEFET 1 İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK 2 BAŞKASINA AİT ARSAYI İŞGAL ETMEK 1 MEMURA MUKAVEMET 1 GÖREVİ SU İSTİMAL 3 İZİNSİZ YABANCI UYRUKLU İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK 2 SAHTE PASAPORT-KİMLİK-SÜRÜCÜ BELGESİ BULUNDURMAK 19 UYUŞTURUCU MADDE TAŞIMAK 11 ADLİ MERCİLERCE ARANAN ŞAHSIN YERİNİ BİLDİRMEMEK 4 TOPLU KAÇAKÇILIK 2 PANKART AÇMAK 1 TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI 3 Genel Toplam 388 ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 159 2000 Yılı İçerisindeki Yapılan Operasyonlarda Suç Türlerine Göre Yakalana Şahıs İstatistikleri SUÇ TÜRLERİ YAKALANAN ŞAHIS 4422 SKM + CURUM İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞ. 665 6136 SKM 488 TETKİK 1006 ŞİKAYET DILEKÇELI 29 SAHTE KIMLIK(PASAPORT,NUFUZ CÜZ. SÜRÜCÜ BELGESİ) 37 ESRAR UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK BULUNDURMAK 15 1918 SKM MUHALEFET SUÇLARI 20 TEHDİT DARP 29 DOLANDIRICILIK 12 J^EK SENET TAHSİLATI TEFECİLİK 17 GÖREVİ SUİSTİMAL 5 RÜŞVET HARAÇ ALMAK VE VERMEK 8 TEFECİLİK 7 TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI 25 TOPLAM YAKALANAN ŞAHIS 2353 Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi, ençok 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapılmıştır. 160 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP Öte yandan, Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün 6 yıllık mukayeseli icraat tablosuna bakıldığında142 İstanbul'daki mafia örgütlerinin son 6 yılda (1998-2004) toplam 264 yaralama, 108 kurşunlama(oto,ev,işyeri) 90 adam kaçırma, 77 cinayet olayı gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu veriler, mafia tarafından işlendiği tespit edilen suçlarla ilgilidir. Mafiayla irti-batlandırılamayanlar da hesaba katıldığında, ortaya çok daha vahim bir tablo çıkacağı aşikardır. SÖZÜER'e göre; Organize Suç Örgütlerinin işlediği suçları daha önce belirtmiştik.143 Genel olarak bakıldığında Türk Organize Suç Örgütleri aşağıdaki suçları işlemektedir; aa- TCK ile ilgili olanlar Hürriyet Tahdit Cürmü (TCK m. 179) Küçükleri Kaçırma veya Alıkoyma Cürmü(TCK m.182). Tehdit Cürmü(TCK.m.l91) (Şartlı Tehdit, Basit Tehdit). Konut Dokunulmazlığını İhlal Cürmü (TCK.m. 193) Sırrın Masuniyetini İhlal Cürümleri (TCK.m. 195-196). İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal Cürümleri (TCK. m. 201, 201/b). Rüşvet Cürmü (TCK 213 - 216). TCK'nın 232 - 233. maddeleri. Memura Aktif Mukavemet Cürmü (TCK.m.258). 142 Bkz Ek -4 143 Bkz. s. 104-105. ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 161 TCK'nm patlayıcı maddelerle ilgili 264. maddesinde yer alan suçlar. Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhindeki Cürümlerin tamamı (TCK'ın 266,267,268,269,270,271,272,273). Mühür Fekki ve Hükümetin Muhafazasında Bulunan Eşyayı Çalmak Cürümlerinden TCK'nm 274 ve 275. maddeleri. İftira(TCK m.285). Yalan Şahitliği ve Yalan Yere Yemin (TCK.m.286-291) Cürüm işleyenleri saklamak ve cürmün delillerini yok etmek cürümleri (TCK.m.296.297). Tevkifhane ve Hapishaneden firar ve firara vesatat Cürümleri (TCK.m.298.299.300.301. 302.304). İhkakı Hak Cürmü (TCK.m.308.309.310). Suç işlemeye tahrik, korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK.m.311.312.312/a). Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak (TCK.m. 313.314). Kıymetli Damgalarda Sahtecilik (TCK.m.322.323). Devlete ait mühürler ve damgalarla sair alamet- le-rin taklidi (TCK.m.332.333.334. 335.336.337). Evrakta Sahtecilik (TCK.m.342.343.344. 345. 346). Hüviyet cüzdanı ve Nüfus tezkeresi, pasaport, ruhsatname ilmühaber, şahadetname ve beyannamelerde sahtekarlık. (TCK.m.350.351. 356.357). Yangın su baskını ve gark ve sair büyük tehlikelere müteallik cürümlerden madde numaraları yazılı olanlar (TCK.m.369.370.372). Muhabere vasıtaları aleyhinde cürümler (TCK.m 390.391). Uyuşturucu Madde imal, kullanma ve kaçakçılık cürümleri (TCK.m.403.404.405.406.407.408. 409). Cebren Irza Geçmek (TCK.m.414.416.417. 418. 421. 423). Kız ve Kadın Kaçırmak (TCK.m.429.430.431). T 162 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP • Fuhşiyata Tahrik (TCK.m.435.436). • Adam Öldürme (TCK.m.448.449.450.451.452. 455). • Müessir Fiiller (TCK.m.456.457.459). • Hakaret ve Sövme Cürümleri (TCK.m.480.482). • Hırsızlık (TCK.m.491.492.493). • Yağma ve yol kesmek ve adam kaldırmak cürümleri (TCKm. 495.496.497.498.499.500.501). • Cürüm Eşyasını Saklamak (TCK.m.512). • Hakkı Olmayan Yerlere Tecavüz (TCK.m.513. 514. 515). • Naşı Izrar (TCK.m.516). • Karşılıksız yararlanma (TCK.m.521/a). • Selahiyettar Mercilerin emirlerine riayetsizlik (TCK.m.526.527.528). • Ruhsatsız temaşa yerleri ve sair umuma mahsus yerler açmak (TCK.m.539.540.541). • Dilencilik( TCK.m.545). • Silah ve Eczayı Nariyeye Ait Kabahatlerden TCK'nm 549 ve 550. maddelerine girenler • Kumar (TCK.m.567.568). • Sarhoşluk (TCK.m.571.572). bb-Diğer yasalar • 6136 sayılı Ateşli Silahlar Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet. • Orman Yasasına muhalefet. • 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasasına muhalefet. • 1918 sayılı, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna muhalefet. • 2313 sayılı, Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi ile ilgili kanuna muhalefet. ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 163 • 1774 sayılı, Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet. • 2559 sayılı, Polis Vazife ve Selahiyet Kanuna muhalefet. • 1481 sayılı, Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet. Diğer ülkelerde organize suç örgütlerince en çok işlenen suçlara da bakmak gerekir. Danimarka'da, uyuşturucu suçları, İngiltere'de, uyuşturucu madde ticareti, organize dolandırıcılık, sahtecilik, sanat eseri ve antika hırsızlığı, silah kaçakçılığı, karapara aklama, pornografi suçları, Yunanistan'da, uyuşturucu madde kaçakçılığı, izinsiz silah ticareti, orman tahribi, antika eşya kaçakçılığı, Avusturya'da, uyuşturucu madde ticareti, uluslararası kredi kartı ve çek dolandırıcılığı, motorlu taşıt hırsızlığı, silah kaçakçılığı, Almanya'da ve ABD'de, uyuşturucu madde ticareti,144 Japonya'da uyuşturucu madde,silah suçları, kanuna aykırı şans oyunları, tehditle koruma bedeli altında zorla para almak, fahişelik organizasyonları, porno kayıtları üretimi, in-san(özellikle çocuk) ve organ ticareti.145

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>