D-KULLANDIKLARI YÖNTEMLER VE ÖZELLİKLERİ a- Genel Olarak Organize suç örgütlerinin, kendi örgütlenme yapıları içerisinde kural koymaları ve koydukları kurallara örgüt mensuplarının uymasını sağlayıcı yöntemler ayrı, faaliyetlerinde kullandıkları yöntemler ayrı olarak değerlendirilmelidir. Biz birinci alanı özellikleri başlığı altında inceleyeceğiz. Mafios örgütlerin kullandıkları yöntemlerle, işledikleri suçların arasında yakın bir ilişki vardır. Bazen, işlenen suç yöntemin kendisi olabilmektedir. Mafios örgütlerin kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi, bu örgütlerin büyük ustalıkla gizledikleri eylemlerinin teşhisinde çok önemlidir. Genel olarak bakıldığında; tüm dünyada mafios örgütlerin temel yöntemleri tehdit veya her türlü zor(cebir, şiddet v.s)kulla-nımıdır. Her olay ve türe göre değişiklik göstermekle beraber bu iki unsuru veya birisini yöntem olarak kullanmak bu tip örgütlerin var olma sebepleridir. Prof. Arlacchi, "Mafioso'nun saygınlığının temelinde cinayet vardı. Cinayet, sıradan bir çobanı yada rençberi bile hesaba katılması gereken biri durumuna getirirdi,"132 tespitiyle ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 155 klasik İtalyan Mafiasmm temel yöntemini anlatmaktadır. Ayrıca ateşli silah taşımak ve kullanmak, mafia bölgelerinde bir onur işaretiydi.133 Arlacchi'ye göre klasik İtalyan mafiasmm kullandığı belli başlı yöntemler;134 • Koruma, • Baskı, • Arabulucuktur. Klasik İtalyan mafiası zoraki korumayı bir yöntem olarak benimsemiştir. "Yerel topluluğa özgü koşullarda mülkiyet güvenliği çok az olduğu için, servet sahibi biri malının korunmasını bölgenin ö»de gelen mafiososuna emanet etmek zorundaydı. Hırsızlığa karşı korunma parası ödemeyi yada mafia şefiyle anlaşmayı rededenlerin mülkleri yangına, hırsızlığa ve diğer yıkıcı eylemlere hedef olurdu.135 Günümüzde zoraki koruma (protection rackets) önemli mafia yöntemlerindendir. "Kahve , bar ve büyük market ve dükkanların (koruma karşılığı) şantajla para vermeye zorlanması zoraki korumadır. Mahalleler ve caddeler değişik gruplar arasında paylaşılmıştır.136 Arlacchi, mafianm kullandığı ikinci yöntemin, kendini düzenin koruyucusu olarak görmekten hoşnut olan mafioso-nun, yerel topluluk içinde iktidarını uygulayacağı ikinci bir geniş alan olarak nitelendirdiği, "aykırı davranışların bastırılması" olduğunu iddia etmektedir.137 Nihayet mafia iktidarının üçüncü işlevinin "...yerel topluluk içindeki çatışmalara arabuluculuk etmek ve topluluğun dış dünyayla ilişkilerini kurmak" olduğunu söylemektedir.138 Gerçekten de klasik İtalyan mafiasmdan bu güne kadar, mafianm kullandığı en önemli yöntemlerden biri arabulucu- ı"Arlacchi,age.s.39. 134Arlacchi,age.s.46-47-51. 13^Arlacchi,ages.46. ' 3f'Bo vernkerk,Yeşilgöz,age.s.5O "' Arlacchi,age.s.47 13°Arlacchi,age.s.51 156 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP luktur. Arabuluculuk; mafiosonun insanlar arasındaki anlaşmazlıkları kendi kurallarına göre çözümlemesidir. Çözüm hükmü kesindir. Herkes uymakla yükümlüdür. Girişimci İtalyan mafiasınm temel gücü ekonomiktir. Bu gücü arttırmada iki yöntem kullanılmaktaydı. Birincisi şantaj, soygun, gasp gibi suçları işlemek, ikincisi, kendi iş kolunda zor kullanarak tek güç haline gelmektir. Böylece mafia iş kollarını ele geçirmeye başladı. İş kolları üzerindeki hakimiyeti de bildik yöntemlerle sağladı. Cinayet, şantaj,yaralama, işkence, darp v.s. İtalyan mafiasının tehdit ve şiddet yöntemlerinden bazıları şöyledir; "....bir bahçe sahibi koruma ücreti ödemiyor mu, mafiosunun fiyatını ucuz kapatmak istediği bir arazi için, birisi yüksek fiyatımı teklif etti, biri satmak istemiyormu, bir tanık ifade vermekle mi tehdit ediyor? Bütün bu durumlar karşısında, söz konusu kişi iyi bir nasihat alır.. Kişi anlamazlıktan gelirse az veya çok şiddetle, bir tehditle karşılaşır. Mafi-oso ona "Seni anlıyorum Marsaro, anlıyorum. Burada doğdunuz, burada ölmek istersiniz," der ... bundan sonra sembolik tehditler gelir. Çakıl taşlarının bir haç işareti şeklinde söz dinlemeyenin bahçesine konulması... Aynı taşlardan sedyeyi simgeleyen bir dik dörtgen... Bir kurşun, sarımsak ve tuz da t gelecekte tehlike olduğuna işarettir... Zeytin ağaçlan ve asmaları kesilir...Eğer köylünün bağı, ağaçlan yoksa samanları yakılır."^? İleride göreceğimiz, Türk mafiasının yöntemleriyle birçok yönden örtüşen bu eylemler, mafianm sermayesinin "korkutma" yöntemlerine dayandığını göstermektedir. Mafianm bu günde kullandığı sembollerle tehdit yöntemi, pekte yeni değildir. Örn. 2004 yılında ünlü bir spor yorumcusuna düzenlenen silahlı saldırıda, bir demet çiçekle şahsa yaklaşılmış olması, vurulan şahsın "nezaket kurallarını -139ÇULCU,Mafuı Üzerine Notlar.S.65 ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 157 aştığı" yönünde bir mafia uyarışıdır. Burada sembol olarak çi-kullanılan çiçek, "nezaketi" simgelenmektedir. 20. Yüzyılın başında Amerika'da, Mafia, baskı yapmak istediği kişilere korku salmak için kaba saba çizilmiş bir ""Kara El" resmi gönderiyor ve taleplerde bulunuyordu. Bu uyarılara uyulmazsa, bu kez bir çitin üzerinde veya evinin yanında aynı işarete rastlanıyordu. Yine uyulmazsa, her türlü şiddet yöntemi kullanılıyordu. 1907 yılı gelip çattığında "Kara El" in şiddet dalgası New York'u kasıp kavurdu.140 1928'de Atlantik sahillerinde Lucky Luciano ve Al Capo-ne'ninde hazır bulunduğu bir toplantıda alınan kararlar mafia yöntemlerini belirleyen temel kuralları koymaktaydı; -Uluslararası bir cinayet örgütü kurulacak. Delegeler (mafia delegeleri) Amerika haritası üzerinde belirli sınırlar işaretleyecek. Her şef, kendi smırı içindeki bölgelerin yönetimini üstlenecek. -Dinle uğraşanlar ve askerler korunacak. Şefin bağlı olduğu aile üyelerinin haberi olmaksızın kimse öldürülmeyecek. Her ailenin kendine özgü bir yargılama sistemi olacak. -Gizli ajanlar, politikacılarla ve polislerle irtibat kurup anlaşma yapacak. Ancak, onlardan alınan haberlerden sonra eyleme geçilecek. -Genç çete üyeleri bir eğitim devresinden geçirelecek.141 Türk Mafiasının kullandığı yöntemler, örgütün türüne göre değişmektedir. Burada tespit edebildiğimiz tüm yöntemleri açıklamaya çalışacağız. Bunun için önce Türk organize suç örgütlerinin hangi suçlan işlediklerine bakmak gerekir. Karşınıza çıkan tablo, yöntemler konusunda da fikir verebilecektir.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>