n- Silah Kaçakçılığı Mafiası Silah kaçakçılığı örgütlerini organize suç örgütleri kapsamında görmemekle birlikte, tüm silahlı örgütlerin en önemli lojistik destek gruplarından olduklarından, bu bölümde değerlendiriyoruz.127 Ayrıca 4422 sayılı yasanın lö.maddesinde; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da yer alan suçlar, "teşekkül halinde" işlendiğinde, bu yasanın iki ila onuncu maddelerinin uygulanacağmı belirtmektedir. Silah Kaçakçılığı örgütlenmelerini burada ele alışımızın en önemli nedeni ise " Türk Silah Kaçakçılığı Örgütleri" nin Avrupa ve Ortadoğu mafialarıyla sıkı işbirliği içerisinde olmalarıdır. Silah kaçakçılığı, ülkemizi yıllardır uğraştıran önemli sorunlardandır. Organize Suç Örgütlerinin eylemlerinin korkutma, sindirme ve yıldırmaya yönelik olması, bu örgütlerin silah ve mühimmata en çok ihtiyaç duyan örgütlerden olması sonucunu doğurmaktadır. Organize Suç Örgütlerinin sermayesinin "korku" olduğunu daha önce belirtmiştik. Konuyu korku yaratma vasıtasına indirdiğimizde "bir adet tabanca" bu örgütlerin en önemli temel sermayesidir, diyebiliriz. 127 Bizce Silah Kaçakçılık örgütleri yolsuzluk örgütlenmeleridir. 144 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP Konumuz açısından inceleyeceğimiz Silah kaçakçılığı "teşekkül halinde" olandır.6136 sayılı yasaya göre; " Her türlü silah ve mühimmatı, yasalara aykırı olarak, gümrük işlemlerine tabi olmaksızın, ithal ve ithale teşebbüs etmek veya silah ve mühimmatı yurt içinde üretmek, her ne olursa olsun yasalara aykırı olarak yurt içine sokulmuş veya yurt içinde imal edilmiş silah ve mühimmatı, yurtiçinde bilerek bir yerden diğer bir yere nakletmek veya naklettirmek, nakletmeye bilerek aracılık etmek, satmak, satmaya aracılık etmek veya satmak amacıyla bulundurmak" silah ve mühimmat kaçakçılığı olarak kabul edilmiştir.128 Yasanın tarifinden de anlaşılacağı üzere silah ve mühimmat kaçakçılığı illa bu aletlerin yurtdışından ithalat rejimine uygun olmadan yurt içine sokulrnası anlamına gelmemektedir. Yurt içinde üretmekte silah kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır. Bu üretimin, yasalarda sonradan yapılan düzenlemeler nedeniyle, "izinsiz" olması gerekmektedir. Görüldüğü üzere Silah Kaçakçılığı sucuda, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçu gibi aletlerin üretilmesinden, satılmasına ve bulundurulmasına kadar geniş bir alan içermektedir. Bu yapısıyla silah kaçakçılığı örgütleri üretimi nakil, depolama, satma açısından uyuşturucu kaçakçılığı mafiası gibi örgütlenmektedir-ler. Teşekkül halinde kaçakçılık kavramının üzerinde durmak gerekir. 1918 sayılı yasanın 26. maddesi; "Kaçakçılık ile iştigal etmek maksadı ile iki veya daha fazla kimselerin önceden anlaşıp birleşmeleri kaçakçılık için teşekkül sayılır," demektedir. O halde teşekkül halinde silah kaçakçılığı suçunun işlenmesi için, iki veya daha fala kişinin silah kaçakçılığı ile iştigal etmek amacıyla, önceden anlaşıp birleşmeleri yani devamlılık arz eden bir şekilde kaçakçılık fiilini işlemeleri gerekir. Örgütün oluşma nedeni, münhasıran silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu sürekli işlemektir. Yukarıdaki hukuki tanımlardan sonra, bu tür mafianın özelliklerine geçebiliriz. '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Madd 12 ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 145 1 Ülkemizde bu alanda iki tür kaçakçılık söz konusudur. Birincisi; Fabrikasyon silahların kaçak olarak yurda sokulmasıdır. Avrupa ülkelerinden kaçak olarak genellikle karayoluyla, zaman zaman deniz yoluyla yurda sokulan silahlar ve mühimmat, belirli bölgelerde depolanıp talebe göre pazarlan-maktadır. Ülkemize yönelik fabrikasyon silah kaçakçılık suçlarının temel müşterileri terör örgütleridir. Hatta bu örgütler, zaman zaman kaçak silahların satışımda yapmakta, adeta silah kaçakçılarının bayisi gibi hareket etmektedirler. Bu konuda PKK terör örgütü örnek verilebilir. Müşteri terör örgütleri olunca, bu örgütlerin faaliyet bölgelerinde kaçak silah satışı da yoğunlaşmaktadır. 12 Eylül 80 Askeri darbesinden önceki 10 yıllık terör ortamında, silah ve mühimmat kaçakçılarının faaliyet alanları, tüm yurda yayılmış terör faaliyetleri nedeniyle, bütün ülkeydi. Bu dönemde, denizden Karadeniz illeri başta olmak üzere hemen tüm limanlardan, karadan da hemen tüm sınır kapılarından kaçakçılık yapılmaktaydı. 1984 yılında PKK'nm Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortaya çıkması ve faaliyetlerini bu bölgelerde sürdürmesi, otorite boşluğunun had safhada olduğu Kuzey Irak başta olmak üzere, Suriye, İran, Azerbaycan, Gürcistan, üzerinden ülkemize fabrikasyon silahların sokulmasına sebep olmuştur. Gerek terör örgütü gerekse bu örgütün eylemlerine karşı oluşturulan korucular, silah kaçakçılığı mafiasınm bu bölgede son derece yoğun faaliyette bulunmasını sağlamışlardır. Özellikle Korucular, uzun namlulu silahları yurda sokup, batı bölgelerimize nakil ve satış faaliyetlerinde önemli rol oynamışlardır. Bu faaliyetlerde devlet desteğini de göz ardı etmemek gerekir. Türk Mafia örgütlerinde özellikle 199O'lı yıllardan sonra önemli ölçüde uzun namlulu silah, el bombası hatta lav ve roketatarların yakalanmasının sebebi, doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerinden getirilen silahların çok ucuza satılmasıdır. Fabrikasyon silahlar, yalnızca bu bölgelerden girmemektedir. Deniz yoluyla Bulgaristan,Rusya ve İtalya'dan, karayoluyla Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'dan ülkemize fabrikasyon silah sokulmaktadır. Gaziantep , Şanlıurfa, Kilis, Sımak, Adana ve Diyarbakır'da 146 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP silah kaçakçılık mafiasmın çok yoğun bir örgütlenme içerisinde olduğu ve yurt dışından gelen malın, bu illerde depolanıp batıya sevk edildiğini görmekteyiz. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde de bu mafia örgütlerinin dağıtım şebekeleri bulunmaktadır. İkincisi; Yerli el yapımı olarak tabir edilen, çoğunlukla Karadeniz Bölgesinde küçük atölyelerde üretilen kaçak silahlardır. Devlet tarafından verilen ruhsatla, özel şahıslarca kurulan fabrikalarda silah imaline izin verilmektedir. Bu fabrikaların iyi denetlenmemesi sonucunda, buralarda izin verilenden fazla silah imal edilip satılmaktadır. Böylece, kaçak atölyelerde, çok daha kaliteli kaçak silah üretilmiş olmaktadır. Yerli el yapımı silahların daha ucuz temin edilmesi bu silahlara talebin artmasına neden olmuştur. Silah Kaçakçılık Mafiası, uluslararası kaçakçılık mafia-sıyla sıkı işbirliği içerisindedir. Yabancı devletlerin gizli servislerinin yönlendirdiği kartel haline dönüşmüş silah üretim şirketleri, mafios örgütlenmelerle yaptıkları anlaşmalarla dünya genelinde silah satışını illegal yollardan sağlamakta- ' dırlar. Bu nedenle, hacmi en geniş, çökertilmesi en zor mafia türlerinden biri silah mühimmat kaçakçılığı mafiasıdır. Türk silah kaçakçılığı mafios örgütlenmeleri, istisnalar dışında aile tipi yapıdadırlar. Çok dar bir çekirdek hücre etrafında üzüm salkımları şeklinde örgütlenmişlerdir. Yurt içerisinde silah üretimi, kaçak gelen silahların depolanması, zula-lanması, nakli, perakendecilere satışı, ayrı ayrı örgütlendirilen gruplarca yapılmaktadır. Bu gruplar genellikle birbirlerini tanımamakta, çekirdek hücre tarafından organize ve kontrol edilmektedirler. Uyuşturucunun zulalanması silahtan daha kolay olduğundan, silah kaçakçıları zula işinde oldukça zorlanmaktadırlar. Silahlar genellikle tanker tanklarında yada büyük araçların yakıt depolarında zulalanmaktadır. Yine, yüklerin arasına karıştırmakta çok sık kullanılan yöntemlerdendir. Karadeniz bölgesinden getirilen silahların büyük çoğunluğu, şehirlerarası yolcu otobüslerinin bagajlarında, çay, fındık veya yağ- ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 147 larm içine zulalanmaktadır. Depolama işi de son derece pro-fesyonelcedir. Toprağa gömmek, evlerin bahçe ve eklentilerine ustaca zulalar yapmak, malın bulunmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Silah mühimmat kaçakçılığı mafiası, nakillerde genellikle çok yaşlı veya hasta insanları kullanmaktadır. Bu tür mafia, diğer mafia örgütlerince zoraki koruma altına alınabildiği gibi, haraç taleplerine de maruz kalmaktadır. Ayrıca örgütiçi veya örgütlerarası anlaşmazlık durumunda devreye diğer tür mafia örgütlenmeleri sokulabilmektedir. Silah mühimmat mafiasmın en çok faaliyet gösterdiği yerler, "Atış poligonları," "silah tamir atelyeleri", "yasal silah ticareti yapan firmalar," "taş, kömür ve maden ocakları" dır. Uyuşturucu mafiasmda olduğu gibi, silah kaçakçılığı ma-fiasmda da yakalanan maddelere göre yapılan istatistiklerin, bu mafia türlerinin gerçek hacimlerinin çok küçük bir kısmını gösterdiğine inandığımızdan bu veriler üzerinde durmayacağız. Yakalananlar açısından bazı istatistik verileri EK ITdedir.129

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>