e- Otopark Mafiası Büyükşehirlerde ve özellikle İstanbul'da, plansız şehirleşme, imarsız yapılan gecekondu alanlarının çokluğu, bunların yanı sıra araç ve insan sayısının fazla oluşu, buna karşılık otopark alanlarının çok yetersiz kalması, özetle, bu konuya ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 123 talebin fazla, arzm az oluşu, otopark sorununu da kendiliğinden ortaya çıkarmaktadır. Bu alanda, gerek rantın çok yüksek olması, gerekse yasal boşluklar, organize suç örgütlerinin ilgisini hemen çekmiş ve otopark mafiası, Büyükşehirlerin vazgeçilmez mafia türü olarak ortaya çıkmıştır. Otoparkçıhk,(çoğunlukla) sermaye istemeyen, riski olmayan, çok fazla kolay ve nakit para kazandıran bir iştir. Bu nedenle, amacı "kolay kazanç" olan organize suç örgütlerinin önemli faaliyet alanlarından biridir. Otopark mafiası, bu işi iki amaç için yapmaktadır. Birincisi, yüksek rant elde etme, ikincisi, karapara aklama. Gerçektende, yüksek nakit girdileriyle otoparklar, hem para kazanma hem de aklama yerleridir, denilebilir. Diğer yandan izinsiz otopark açmak veya faaliyette bulunmak kabahat türünden suç olduğundan, cezası çok hafiftir. Buda mafianm bu alana rağbet etmesinde etkendir. Otopark işletenler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir; • Trafik Valaflarmca işletilen otoparklar, • Belediyelerce işletilen otoparklar, • Yediemin otoparkları, • Şahıslara ait otoparklar, • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait otoparklar, • Otopark olmadığı halde, otopark olarak kullanılan ve değnekçiler tarafından işletilen alanlar. • Trafik vakfınca işletilen otoparklarla ilgili olarak mafia açısından bir sorun bulunmamaktadır. Başka bir deyişle mafia bu alanlara hiç karışmamaktadır. Ancak, vakıf bazen mafianm elindeki otoparkları almaya kalkışmaktadır. İşte bu noktada sorun yaşanmakta ve mafia yasal yollardan vakfı yenmektedir. • Belediyelere ait otoparklar ya doğrudan belediye tarafından işletilmekte yada işletilmeleri ihale yoluyla özel şahıslara bırakılmaktadır. Otopark ihalelerine mafianm müdehalesini görmek olağandır. Mafia örgütleri, otoparkları bizzat işletmek için ihaleye girmekte ve almaktadırlar.Otopark mafiasınm en geniş işletme alanı, bu tür otoparklardır. 124 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP • Yediemin otoparkları, genellikle şahıslar tarafından işletilmektedir. İstanbul'da trafik vakfı tarafından işletilenlerde vardır. Yediemin otoparkları, çeşitli nedenlerle çekilen veya geçici zapt veya müsadere olan araçların ücret mukabili saklandığı otoparklardır. Yediemin otoparkları, mafianm en çok sahip olmak istediği türdür. Bu sayede emniyet ve adliye bağlantılarını da kurmaktadırlar. • Şahıslara ait otoparklar. İstanbul'da kapalı ve çok katlı otoparklar genellikle şahıslara aittir. Yine, şehir içinde boş arazisi olupta bu işi yapan veya kiralayan şahıslar vardır. Mafia, bu tür otoparklara kendisi sahip olup işletebildiği gibi, bazen koruması altına almakta yada buralardan doğrudan haraç toplamaktadır. • Kamu kurum veya kuruluşlarına veya kitlere ait olupta ihale yoluyla işletilmesi özel sektöre devredilen otoparklar. Özellikle, hastane ve okul bahçelerinin otopark olarak kullanılması konumuz açısından çok önemlidir. İstanbul'da, hastane otoparkları genellikle özel sektöre ihale edilmektedir. Bu da ihalelere ma-fia'nm girmesini ve doğal olarak bu tür otoparkları işletmesini sağlamaktadır. 1999 yılında Kartal Devlet Hastanesi otopark alanının işletilmesiyle ilgili ihale nedeniyle mafia'nm çatışması sonucunda, bir şahsın öldürülmesi buna örnektir. Okul bahçelerinin yaz aylarında otopark olarak kullanılmasını Milli Eğitim Vakfı Şubeleri organize etmektedir. Uygulamada, Milli Eğitim ve Okul Müdürleri okul bahçelerini kiraya vermektedirler. Rantı yüksek yerlerdeki otoparkları kiralayan ve işletende büyük çoğunlukla mafios örgütlerdir. 2001 yılında, bahçesi "Reina" adlı işletme tarafından kullanılan tarihi bir okulun tamamen yanması, oldukça dikkat çekicidir. • Halk tarafından en çok yakınılan ve "otopark mafiası" olarak adlandırılan, ancak gerçekte "mafia" ile alakası olmayan ve bu nedenle organize suç örgütlenmesi kapsamında işlem yapılmayan en yaygın otopark işletmeciliği, "değnekçi" diye adlandırılan bazı şahısla- ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 125 rın yaptığı işletmeciliktir. Sokak aralarında, cadde kenarlarında veya kaldırımlarda türeyen değnekçiler, herhangi bir sebeple kısa süre için aracını buralara park eden sürücülerden, "otopark parası" adı altında ücret istemektedirler. Bu isteğe direnen yurttaşlar, dö-vülmekte, yaralanmakta yada araçlarına zarar verilmektedir. Genellikle münferit olan ve semtin sabıkalı ; yada ayyaşlarınca yapılan bu tarz işler, mafia örgütlenmesi dışındandır. Ancak, cezaların yetersizliği, bu tip şahıslarla mücadeleyi olanaksız hale getirmekte, yurttaşlarda bu oluşumlardan çok fazla yakınmaktadırlar. Otopark mafiası, yalnızca otopark işletmesiyle uğraşma-maktadır. Bir çoğu, otopark yanında oto yıkama istasyonu açmaktadır. Bu işte de yüksek ve kolay kar vardır. Otopark mafiası, otopark ve yıkama alanlarını sadece para kazanma ve karapara aklama da kullanmaz. Buralar, aynı zamanda, bir nevi örgütün yerel şubesi gibidir. Bu işyerlerinde, silah ve mühimmat saklarlar. Buluşma ve konuşma, illegal alışveriş (silah,belge değişimi) işlerini görürler. Firari mensuplarını buralarda barındırırlar. Uyuşturucu ve silah mühimmat satışı için bu yerleri merkez olarak kullanırlar. Yine, silahlı elemanlarının toplanma alanları da otoparklardır. Ayrıca, bulundukları bölgede, adeta mafianm temsilciliği gibi olduklarından, başvurular için temas noktası, yapılacak istihbaratlar için maske, silahlı saldırılar için operasyon merkezi gibi kullanılırlar. Bazı otoparklar, mafia tarafından sorgu merkezi gibi de kullanılmaktadır. Yine, çalıntı veya eylemde kullandıkları yada kullanacakları araçları buralarda saklarlar. Özetle otopark işletmeciliği, mafia örgütleri için son derece karlı ve yasadışı işlerini görmek açısından elverişli bir iştir. Bu nedenle, bir çok mafios örgüt bu işi yapmakta, zaman zaman otopark ihalesi alma veya işletme açısından aralarında büyük silahlı çatışmalara varan anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>