d- Cezaevi Mafiası Suç işlediği savıyla tutuklanan yada mahkumiyet alan insanların ıslahı amacıyla kurulan cezaevlerinin, ülkemizde adeta suçlu akademilerine dönüştüğünü söylemek yanlış olmaz. Gerçektende, ıslah amaçlı bu kuruluşlar, adeta profesyonel suçlu yetiştiren gayriresmi okullar gibi olmuşlardır. Bir yandan terör, diğer yandan organize suç örgütleri, cezaevlerini adeta parsellemiş ve hakimiyetleri altına almışlardır. Terör kapsamımız dışında olduğundan, bu bölümde cezaevi mafi-asmı incelemeye çalışacağız. "Mafia babalarının varlığıyla cezaevlerinde suç oranı düşüyor. Öyle bir otorite boşluğu var ki, o boşluğu mafia babalan dolduruyor. Cezaevinde hiç kimse infaz koruma memurunun yada idarenin korkusuyla kendisini suç işlemekten alıkoymuyor. İçerideki koğuştaki otoriteden korkuyor. Bu otor, te çete reisi, mafia babası dediğimiz şahıs. ir ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 119 Maalesef, cezaevindeki mafia babaları olmasa bugünkü şart'arda içeride kan gövdeyi götürür, bu insanlar içeride düzeni, otoriteyi sağlıyor, orada ekonomik dengeyi sağlayanda bunlar. Olandan alıp olmayana verilmesini temin edenlerde bunlar... Biz o dünyanın dengelerini değiştiremiyoruz... Ve ne yazık ki cezaevlerini durultan da onların doğruları" ın Bu sözler Bayrampaşa Cezaevi Eski Savcısı Avukat Necati Özdemir'e ait. Cezaevi mafiasmı, eski bir cezaevi savcısı işte böyle anlatıyor. Realite bu, ama bu realite teslimiyetçiliğinde ta kendisidir. Cezaevi mafiası, mafianm cezaevini ele geçirmesidir, şeklinde tanımlanabilir. Cezaevi mafiayı ıslah etmemekte, mafia cezaevini kendi örgütsel hücrelerinden biri olarak kullanmaktadır. Türk mafiasının tipolojisini incelerken, cezaevi ar-kadaşlığı'nm, bazı mafios örgütlerin yapılanmasmdaki temel hücre olduğunu belirtmiştik. Cezaevleri, hem yeni organize su örgütleri oluşturmakta hem de varolanların, başta eleman ihtiyacı olmak üzere, birçok taleplerini karşılamaktadır. Türk mafiası, cezaevlerinde hakimiyet kurmakta, çeşitli motiflerle ele geçirdiği cezaevi yönetimi, cezaevlerinin yakm ve uzak dış güvenliğini sağlayan devlet görevlilerini istediği gibi kullanmaktadır. Mafianm, çifte ahlak ve çifte hukuk anlayışının uygulandığı en güzel örneklerden biri cezaevi mafiasıdır. Cezaevlerinde, bir devletin koyduğu kurallar ve hukuk, birde mafianm kuralları ve hukuk sistemi vardır. Devletin mafi-alaşmasmm en somut örneği buralarda görüldüğüne göre, herhalde uygulanan sistem mafiaya ait olandır. Cezaevi mafiası; bir cezaevine, cezaevi dışında faaliyette bulunan bir mafios örgütün hakim olmasıdır. Bu hakimiyet, bazen cezaevlerinin tümüyle (adi tutuklar ve hükümlülerin kaldığı) bazen de bir kısmıyla ilgilidir. Büyük cezaevleri bazen iki veya üç mafios örgüt tarafından paylaşılmaktadır. Hakimiyet kurulan cezaevinde mafios yapılanmayı genellikle dışarıda olan caponun içerdeki adamlarından yetki verdiği 111 AYDIN,Birol,Kravatlı,Mafya.Selis Yayınovi.İstanbul,2003.s.l84-185 120 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP sağlamaktadır. Capo, kendisi cezaevine girerse doğal olarak yapının lideri odur. Cezaevi mafiası, öncellikle kamu görevlilerini elde etmektedir. Dış güvenlikle, uzak dış güvenlik görevlileri, rüş-vet,hemşehririlik,partito ilişkileri vasıtasıyla elde edilir. Dış güvenlik, cezaevi güvenliğini sağlayan birimlerdir. Uzak dış güvenlik de mafios örgütün o il de faaliyetlerini görmezden gelen veya bilakis yardım eden mücadele birimleridir. Cezaevi yönetimi ve iç güvenlik, yani infaz koruma görevlilerine, yukarıdaki motiflerin yanı sıra, tehdit ve şiddette : uygulanmaktadır. Bu nedenle birçok cezaevi müdürü, müdür yardımcısı, infaz koruma memuru, cezaevi içinde yada dışın- s da öldürülmüş veya silahlı saldırıya uğramıştır.Partito ilişki- ¦ leri ile kendilerine direnen cezaevi yönetimini değiştirmeleri,' hatta nakledildikleri cezaevlerine tayin ettirmeleri de mümkündür. Cezaevlerinde hakimiyet kurma veya hakimiyet alanları yada konularında anlaşamama nedeniyle, mafios örgütler arasında zaman zaman birçok kişinin öldüğü silahlı çatışmalar çıkabilmektedir.112 Cezaevlerindeki mafios örgütlenme, hem çok yüksek gelir elde etmekte, hemde birçok profesyonel eleman kazan-^ maktadır. Türk mafio capolarından bazıları, cezaevlerini kamyonlarla yardım malzemeleri, yiyecek ve giyecek gön] dermektedir. Buradaki temel amaç, capoluklarını hissettir! mek, örgütlerine eleman kazandırmak ve suçlular üzerinde 1 hakimiyet kurmaktır. Cezaevi mafiasınm, bir ıslah kurumunu nasıl yüksek rant kapısı haline getirdiğini şöyle açıklayabiliriz; \ • Cezaevine yeni gelenleri koruma ve hakimiyetleri altına alırlar. Çeşitli nedenlerle ceza veya tutukevlerine giren varlıklı şahıslar, daha karantinada mafia tarafından kontrole alınarak hakimiyetleri altındaki alanlara getirtilirler. Buralarda, koruma için ayrı üc- ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 121 "21 Eylül 1999 Tarihinde, Bayrampaşa Cezaevinde çıkan silahlı çatışmada yedi tutuktu ölmüş, üç tutuklu ağır yaralanmıştır. retlendirmeye tabi tutulurlar. Bu nedenle, buralara düşenlerin yakınları, cezaevinde hakim olan örgütün dışarıdaki elemanlarıyla görüşerek, bu korumanın yapılmasını temin ederler. • Cezaevi içerisindeki koğuşlara temsilcilerini tayin ederler. Bunlar vasıtasıyla, telefon görüşmeleri, cep telefonu sokulması ve kullanımı, uyuşturucu dağıtımı, dışardan yiyecek, içecek, giyecek getirilmesi, sigara satışı, uzun veya kısa namlulu silah ve mermi satışı, koğuşlara lüks eşya getirilmesi işlerini düzenlerler. Yukarıda sayılanlar ve daha fazlası, yani tüm ihtiyaçlar, belirlenmiş bir fiyat listesi üzerinden karşılanır. Tüm bu maddelerin teminine, infaz koruma memurları ya yardım ederler yada göz yumarlar. Cezaevinde, bir koğuştan diğerine nakil dahi mafianın onayıyla olur. Yine, başka cezaevlerine nakilde böyledir. • Cezaeviiçi cezalandırma, mafianın koyduğu kurallara tabidir. Tüm tutuklu yada hükümlüler mafianın emri altındadır. Çay satışına kadar her hizmetten çok yüksek fiyatlarla yararlandırılırlar. • Cezaevine düşen kendisi veya ailesi varlıklı insanlardan, koruma parası nın yanı sıra dışarıdaki elemanlar vasıtasıyla haraç almır. Haraç alınacak(kopa-rılacak) varlıklı insanlar hakkında, cezaevindeki yakınlarından istihbarat alınır. m • Cezaevi dışında alınan siparişlerle içerde dövülmesi, yaralanması veya öldürülmesi gerekenlere ait infaz işlemleri çok yüksek para karşılığında yapılır. • Parası olmayan mahkum yada tutuklulara mafia ca-posu, elde edilen gelirin bir kısmıyla bakar. Buda mafianm şanındandır. Birol AYDIN'in cezaevi mafiasınm geliri ile ilgili olarak yaptığı bazı tespitler konumuz açısından önemlidir; m " Koparmak,kelimesi mafios örgüt mensuplarınca, hedef şahıstan haraç para alma anlamında kullanılır. Varlıklı insanların bunlar sayesinde istihbaratı yapılır. 114 AYDIN",Birol.age.s.l67-171-192 122 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP "Telefon görüşmesinin dakikasına on milyon lira ödeniyor. İçeriye cep telefonu sokmanın maliyeti beşyüzmilyon lira. Daha ucuz olan telsiz telefon ahizesinin bedeli birbuçuk milyon." "Silah taşımanın faturası 10.000 mark, odaya TV yada buz dolabı sokmak 20.000 $". "Cezaevinde adam vurmanın yada cinayet üstlenmenin tarifesi 4.000 Mark ile 80.000 Mark arasında değişiyor." "Cezaevinde(Bayrampaşa) yıllık 50 Trilyon rant dönüyor. Bunun içinde, uyuşturucu, adam vurma var. Bir adam vurmanın bazen 5 milyon Dolara çıktığı oluyor." Ceza ve tutukevlerinde mafianm hakimiyet kurmasını "F" tipi gibi cezaevi çeşitleri ile önlemek olanaklı değildir. Mafia, cezaevine, oradaki görevlileri, dışarıdaki adamları sayesinde elde ederek hakimiyet kurmaktadır. Örneğin Nuriş kardeşler Uşak Cezaevi isyanından iki ay önce Uşak iline adamlarını getirmiş ve bu ilde geçici bir üs kurmuştur. Cezaevinde bulunan bir caponun dışarıdaki örgütünü yönetmesi çok daha kolay ve güvenli olmaktadır. Haberleşme araçları, ziyaretçileri ve genellikle avukatları vasıtasıyla dışarıdaki örgütleriyle rahatlıkla irtibat kurup, onları yönlendirebilmektedir. Bu durumda, dış bağlantıyı kanıtlamak, örgütün eylemlerini capoya bağlayıcı delilleri bulmak, oldukça zor hatta, imkansız hale gelmektedir. Ayrıca, cezaevlerindeki kişisel güvenlikleri dışardan çok daha iyidir. Polis veya jandarma baskısı da olmadığından, içeride çok rahat planlamalar yapabilmekte ve serbest hareket edebilmektedirler. Ceza ve tutukevleri bugün de mafios örgütlerin kaleleridir. Cezaevi arkadaşlığına dayanan mafios örgütlenmeler, çözülmesi son derece zor, profesyonel örgütlenmeleridir.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>