C- TARİHÇE

    Organize suç ve örgütlerinin ortaya çıkmaları ve değişime uğramaları şüphesiz toplumların gelişmeleriyle paralellik arz etmektedir. Özellikle, sanayi devriminden sonra başlayan süreçte, teknoloji, nüfus artışı, iletişim alanında olağanüstü gelişmeler, insan yaşamının her alanında değişikliğe yol açmış, bu durum suç ve suçluluk kavramlarını da etkilemiştir. Önceleri, genellikle bireysel ya da iştirak halinde işlenen suçlar, zaman içerisinde örgütlü bir hal almış, bilgi çağma gelindiğinde örgütlü suç işlemek dünya genelinde para kazanmanın en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Çağımızda suç işleyerek kazanç elde etme en büyük ve yaygın ekonomik sektörlerden biridir. Öyle ki uluslararası devasa suç kartelleri hatta federasyonları ortaya çıkmıştır. Konumuz ülkemiz açısından organize suçlan ve örgütlerini incelemek olduğundan, bu kısımda organize suç örgütlerinin dünya genelinde nasıl ortaya çıkıp suç sektörünün patronları olduğunu incelemek, ancak fazla detaya girmemek düşüncesindeyiz. Daha sonra Türk organize suç örgütlerinin tarihçesi ele alınmaya çalışılacaktır.

    l.Genel Olarak
    Organize suç örgütlerinin tarihte ortaya çıkışları ile ilgili çeşitli eserlerde değişik görüşler ortaya atılmakla birlikte, hemen her yazar Sicilya'dan ve mafia kavramından bahsetmektedir. Mafia, Mafioso, Mafios toplum gibi kavramlar bu tür örgütlenmelerin tarih içinde ortaya çıkma ve gelişimlerini de anlatmaktadır.

    Neden Sicilya diye sorulduğunda, dünya da bilinen en eski ve güçlü organize suç örgütünün doğduğu ve bu günde etkilerini sürdürdüğü yerdir Sicilya, diye cevap verilebilir. Bu örgüt Camorra'dır. Sicilya ve ilk mafia örgütlenmesi organize suç örgütlerinin genel tarihçeleri açısmdan oldukça önemlidir. Bu kısımda mafia kavramının tarihsel süreç içerisinde nasıl ortaya çıktığını, bu kapsamda Sicilya Mafia'sını ve buradan Amerika'ya geçişini incelemeye çalışacağız.

    Mafia kelimesini Sicilya'ya Araplar getirmişlerdi iddiasında bulunan ÇULCU, kavramı tarihsel süreç içerisinde açıklamaktadır. (46)

    Palermo lehçesinde kullanılan bu kelime (iddiaya göre), Arapların "Mahias" teriminden kaynaklanıyordu. Mahias, Arapça'da "fiyakacı, hiç kimseden çekinmeyen adam" anlamına geliyordu. Yine "Mafia"nın kaynaklandığı ileri sürülen bir başka kelime daha vardı Arapça'da; "Ma afir." Bu da Palermo kentine hakim olan bir Arap kavminin adıydı.

    Arapça'daki diğer bir kelime de "Maha" idi. Araplar taş ocaklarına "Maha" adını veriyorlardı. Marsala yakınlarındaki taş ocaklarına ise "Mafie" diyorlardı. Buralara "Suç işleyen Araplar" kaçıp saklanıyorlardı. Bu nedenle de "Mafielere" saklananlar "Mafia" diye adlandırılıyordu.

    Sicilya'da ilk kez Araplar tarafından kullanılan "Mafia" kelimesine, yazılı kayıtlarda ilk kez 1658 yılında rastlanıyordu. Kullanıldığı yer, görkemli bir törenle kiliseye dönenlerin listesiydi. Buradaki "Mafia", "korkusuzluk, hükmetmek hırsı, kendini beğenmişlik" anlamına geliyordu.

    Sicilya tarihinin belirli dönemlerinde legal veya illegal, ekonomik veya politik amaçlarla, bazı gizli örgütler kuruldu. "Ritüele dayalı" bu örgütler, bazen tarih sayfalarında bazende dar çevrede önemli görevler üstlenip, adını duyurdu.....Bu örgütlere kimi zaman Mafia adı verildi......Mafia değişik zamanlarda değişik fonksiyonlar üstlenen örgütlerin yanı sıra, Sicilya'daki yerel yaşam tarzına ve bu tarz içinde yapılan tüm davranışlara verilen bir addı.........

    19. Yüzyılda ise adada beliren yeni çıkar grupları sahiplendi bu adı. Tek bir grup değildi "Mafia" adını alan. Adadaki birbirinden bağımsız, küçük ama birbirleriyle ilişki içinde olan, birbirlerini destekleyen, aralarında sözleşmeler yapan, gerektiğinde birlikte hareket edip, çıkarları çatıştığında birbirlerine karşı savaşan grupların tümü birden "Mafia" sözcüğünün çatısı altında anılmaya başladı. (47)

    Mafia kavramının 1282 yılında işgal ettikleri Sicilya'dan çıkartılmak istenen Normanlara karşı gerçekleştirilen ayaklanmada kullanılan bir slogandan ortaya çıktığı ve "direniş, cesaret" anlamlarında kullanıldığı da çeşitli yazarlarca savunulmaktadır. Burada Mafia'nın açılımı Morte Alla Francia İtallia Anela ( Fransızlara ölüm, İtalya kükrüyor)dur.

    Yine İtalyanların çok sevdiği, Kral Ferdinand'ın yasalarına karşı çıkan, Cumhuriyetçilerin liderlerinden olan Guiseppe Mazzini'nin, Kralın tahtan indirilmesi konusunda Sicilya'da yaptığı örgütlenme ve mücadele kapsamında ortaya çıkan Mazzini Autorizza Furti İncendi Avunamenti (Mazini Suç İşlemeye Vekalet Veriyor) sloganının kısaltılmış hali olan Mafia'nın bu slogandan türediği çeşitli yazarlarca ileri sürülmüştür.

    Nasıl ortaya çıkarsa çıksın; kesin olan bu günkü organize suç örgütlerinin tarihsel süreç içerisindeki ilk hali olan "Mafia" Sicilya kökenlidir ve suç işlemek için örgütlenmeyi ifade etmektedir. Yani suçun profesyonel örgütlerce, başka bir deyimle sadece bu amaç (suç işlemek) için profesyonellerce oluşturulmuş örgütlerce işlenmesidir. Şimdi bu profesyonel örgütlerin isim bazında önemlilerim tarihsel süreç açısından inceleyebiliriz.Dipnotlar
46 ÇULCU, Murat, Dünyamızı Saran Mafia, Birinci cilt, Kastaş Yayınları, İst, 1992 s.151-153
47 ÇULCU. Murat, age ikinci cilt. s.367-368

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>