3.Yöntem Açısından
    Organize suç örgütleri yöntem olarak korku yaratacak her türlü "zor" ve "tehdit"i kullanan örgütlerdir. Organize suç örgütlerini "Yolsuzluk örgütleri"nden ayıran en önemli unsurda budur. Yolsuzluk örgütlerinde "zor" veya "tehdit" kavramlarının yerine "hile, sahtecilik, aldatma" kavramları kullanılmaktadır.

    4422 sayılı yasanın 2001 değişikliğinden önce 1. maddesinde "zor kullanma" kavramı vardı, ancak bu kavram daha sonra metinden çıkartılmıştır. Bu kavramın metinden çıkmasıyla organize suç örgütleri oldukça rahatlamışlardır. Bu nedenle "zor kullanma" ve "tehdit" kavramlarından ne anlaşılması gerektiğini açıklamak gerekir;

    Mafia'nın sermayesi nedir? diye sorulduğunda çok değişik yanıtlar almak olanaklıdır. Bizce "Mafia" nın sermayesi "korku" dur. İnsanları korkutmak ve paralarını almak veya haksız çıkar temin etmek basite indirgendiğinde, mafia'nın sermayesi "kör bir bıçak" veya "7,65 mm. çapında bir tabanca"dır denilebilir. Bu basit anlayış, karmaşık devasa örgütlenmelerin temel yapı taşıdır.

    Mafia için korku yaratacak her alet, olay, olgu, söz, suç, sermayedir. Bu sermaye öylesine güçlüdür ki, her defasında patronuna tespit değerinin kat kat üstünde kazanç sağlar. Bu sermaye (korku) aynı zamanda patronunun (mafya lideri) korunmasını (şikayetçi olamama, şikayetten vazgeçme v.s.) temin eder. Mafia, sermayesi olan "korku"yu yaratacak her yolu yöntem olarak benimsemektedir. Cosca örgütlenmesinin temel işlevi de "korku yaratmak"tır. "Korku" hem örgütiçi disiplin hem de amaç unsurunun gerçekleşmesi için en mükemmel araçtır ve mutlaka "zor" veya "tehdit" le sağlanır.

    "Tehdit", kavramı doktrinde çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. CENTEL'e göre tehdit; "bir kimsenin ağır ve haksız zarara uğratıldığından söz edilerek korkutulması"dır. (43) Ceza hukukunda ayrı bir suç olarak ele alınan tehdit suçu ise tehlike suçu niteliğine sahip bir suçtur. "Bu bakımdan mağdurun iç huzurunun bozulması amacıyla kötülük yapılacağının, zarar verileceğinin bildirilmesi tehdit suçunun oluşması için yeterlidir." (44) Tehdit, mafia'nm "korku" yaratmak için en çok başvurduğu yöntemlerdendir. Amaca ulaşmak isteyen örgütler, bu doğrultuda tehditi çok değişik şekillerde kullanabilmektedirler. Örn, hedef (korkutulacak) şahsın eşi ve/veya çocuklarının iş yerleri, istihbarat çalışmasıyla öğrenilip, şahsa bu bilgiler anlatılarak, onların başına her işin gelebileceği söylenir veya şahıs telefonla defalarca aranarak, kaçırılma, vurulma, öldürülme gibi konularda tehdit edilir veya posta kutusuna ya da evinin kapısının önüne birkaç tane fişek yada boş kovan bırakılır. V.s. Bunların tümü şahsı korkutmaya yönelik, herhangi bir güç kullanmadan yapılan faaliyetlerdir. Eğer şahıs tehdit yöntemine cevap vermezse, başka bir deyişle tehditlere rağmen örgütün isteğini yapmazsa, o zaman devreye "zor kullanma" yöntemi sokulmaktadır.

    "Her güç, zor kullanma yeteneğinden doğar......güçlü haklıdır. (45) Mafia düzeninin "zor" kavramıyla ilgili düşüncesini çok yerinde özetleyen bu sözler, kavramın bu örgütlerce kullanılışını da açıklamaktadır. Zor kullanma kavramı, iradesi dışında, bir kimseye yapılan her türlü eylemi içermektedir. Zor kavramının içinde icbar yani cebir kullanımı her türlü şiddet ve korkutma amacı güden eylem mevcuttur. Zor kullanmak, bir şahsa istemediği bir şeyi yaptırmak için kuvvet tatbik etmektir. Bu anlamda bakıldığında, zor kavramı, cebir ve şiddeti de içine alan, en hafifinden ağırına kadar tatbik edilen güç kullanımını ifade etmektedir.

    Mafia, tehditle sonuca ulaşamayınca, zor kullanmanın her türünü genellikle aşamalı olarak uygular. Korku yaratmak için tehdit veya zor kullanımı mafia'nm olmazsa-olmaz unsurlarındandır. Her Capo, bu yöntemleri mutlaka kullanır. Bu yöntemler suçtan zarar görenin, ya mafianın isteğini yerine getirmesini, ya örgütün kendisine karşı işlediği suçlan adli mercilere bildirmemesini, ya şikayetçi olmamasını ya da şikayetini geri almasını sağlar. Liderin, örgütiçi disiplinin sağlanmasında da bu yöntemlerin, kendi elemanları üzerinde kullanılması olasılığının her zaman mevcut olduğunu hissettirmesi yeterlidir. Türk Mafiasının kullandığı yöntemlere ileride değineceğiz.Dipnotlar
43 CENTEL, Nur, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Basım, İst 2002 s. 379
44 ARTUK, GÖKÇEN, YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, İst 2002, s. 197
45 MAFIA, Zentrale Herrschaft und Lokale Gegenmacht - Henner Hess (Tübingen, 1970) s.53

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>