1.Amaç Açısından Organize Suç Örgütlerinin amacı "çıkar elde etmek"tir. Amaç unsuru aynı zamanda Organize Suç - Terör suçu ayrımlarının da temel noktasıdır. Terör örgütlerinin amaçları, "siyasi"dir. Bu "siyasi" olan amaca ulaşmak için "çıkar" elde etmeye yönelik faaliyette bulunsalar da nihai hedef "siya- ERDEM, M. Ruhan; Ceza Muhakemesinde Suçlulukla Mücadelede Gizli Mücadele Teknikleri. Ank. 2001 s.33-34 ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 41 si"dir. Organize suç örgütlenmesinde temel amaç "çıkar elde etmek"tir. Bu amaç örgütlenmeyi sağlama ve sürdürme, otorite ve iktidar sahibi olma açısından organize suç örgütleri için yaşamsal, bir başka deyişle olmazsa olmaz unsurdur. Organize Suçlulukta çıkar kural olarak ekonomik, bu çıkarı elde etme yöntemi ise suç işlemektir. Yani, çıkar ile suç işleme arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu, aynı zamanda bu tip örgütlerin kolay kazanç elde etmek için kurgulanmalarını doğurmakta ve sonuçlamaktadır. Organize Suç Örgütleri kolay kazanca suç işleme riskiyle ulaşmayı hedeflemektedirler. Bu kalkış noktası "organize suç" örgütlerinin profesyonellik veya profesyonelce suç işlemek için örgütlenmeye gitmesi anlamına gelmektedir. Suç işleme riski ağır bir bedeldir. Amaç çıkar olunca, elde edilen çıkarın örgüt, lideri ve üyelerinin son derece konforlu yaşamalarını sağlaması gerekir. Risk suç işleme olunca, örgütler işledikleri suçu gizlemek, ortadan kaldırmak veya kendileriyle irtibatlandırmadan icra etmek zorundadırlar. Ancak bu şekilde cezaevi dışında lüks bir yaşam sürebilirler. Bu nedenle örgütlenme, yöntem, suçu gizleme v.s. konularda son derece profesyonel olmak zorundadırlar. Az sonra inceleyeceğimiz örgüt, eleman, yöntem, yapılanma dizaynları bu temel gereksinim ve nihai hedefe göre düzenlenmiştir. Bu durum aynı zamanda onların ne kadar illegal iş yaparlarsa o kadar legal görünüşe ihtiyaç duymalarına sebep olmaktadır. O nedenle güçlü bir vizyona, dolayısıyla reklama ihtiyaçları vardır. Türk mafiasınm temel amacı "kolay kazanç" sağlamaktır. Profesyonellik çoğunlukla amacın gölgesinde kalmakta, bu durum onların daha kolay teşhis edilebilmesine sebep olmaktadır. Tabi bu tespit son derece soyuttur. Şüphesiz, Türk mafiasınm içinde amacı ustaca gizleyen önemli gruplarda bulunmaktadır. Amacı gizlemenin en iyi yöntemi ise, vizyonlarını lakaplarla bağdaştırmaktır. "Kö-roğlu", "Halk adamı", "Milliyetçi", "Devletin adamı" v.s. Diğer yandan suçtan elde edilen kazancın serbestçe kullanılması da (karapara aklama) bu tip örgütlerin üzerinde yoğun emek sarf ettiği konulardandır.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>