B- UNSURLARI

    Organize Suç Örgütlerini tanımlamaya çalışırken doktrinde bu konuda bir uzlaşı olmadığını belirtmiştik. Gerçektende organize suç ve örgütlerinin tanımlanması oldukça güç bir iş olduğundan, çoğunlukla organize suç örgütünü belirlemeye yarayan unsurlar üzerinde durulmakta ve bu unsurların bir araya getirilmesiyle bu tip suç örgütleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Öncelikle, doktrinde konuya nasıl yaklaşıldığına bakıldıktan sonra, bir önceki başlık altında yaptığımız tanımlamadaki unsurları açıklamaya çalışacağız;

    Avrupa Organize Suçlulukla Mücadele Çalışma Grubunun 28-31 Mart 1996 tarihlerinde Almanya'nın Leipzig şehrinde yaptığı toplantıda Organize Suç Örgütleriyle ilgili aşağıdaki ölçütler belirlenmiştir;
 • Aralarında kazanç sağlamak için fonksiyonel iş bölümü yapılmış olan elemanlar açısından hiyerarşik bir yapı olmalıdır.
 • Kazanç, kural olarak suçla sağlanır.
 • Suç organizasyonu içinde bir yaptırım sistemi vardır.
 • Şiddete başvurulur.
 • Kamuya veya özel sektöre nüfuz edilir.
 • Karapara aklanır.
 • Paravan firmalar kurulur. (36)

    Almanya'da, örgütlü suçlarla ilgili 1990 yılında yapılan tanım çalışmasından (37) hareketle, örgütlü suçluluktan söz edilebilmesi için mutlaka bulunması gereken altı unsur vardır
 • Kazanç ve iktidar elde etme çabası,
 • Suçların planlı olarak işlenmesi,
 • Suçun önemli olması,
 • En az iki kişinin işbirliği,
 • Faaliyetin uzunca veya belirsiz bir süre devam etmesi,
 • Suçların belirli bir şekilde işlenmesi, Bu unsurlar, 1992 yılında yürürlüğe giren Organize Suçlulukla Mücadele Kanununa dayanak olan tanımda;
 • Mesleki ve ticaret benzeri yapılanma,
 • Şiddet kullanma,
 • Kamu kurumlarına nüfuz etme, biçiminde alternatif olarak belirtilmektedir. (38)
    ERDEM'e göre organize suç örgütünden söz edebilmek için;
 • Suçun özenle planlanması, hazırlanması veya işlenmesi,
 • Bölgelerüstü uluslararası bağlantılar ve ilişkiler,
 • Hiyerarşik grup yapısı,
 • Birden çok kişi arasında bağımlılık ve otorite ilişkisi,
 • Karaparanın aklanmasına yönelik faaliyetler. Kanspiratif davranış ve taktikler (karşı observation, dışa karşı koruma uydurma isimler, kod isim kullanma, mühür ve damgaların hukuka aykırı olarak kullanılması, teknik ve bilimsel araç ve bulgulardan yararlanma),
 • Grup üyeleri arasında dayanışma,
 • Şüpheli kişilerin ceza kovuşturma organlarının müdahalelerine karşı korunması (görünüşe göre fazla zengin olmayan sanıkları en seçkin avukatların yardımından yararlandırma, tutuklama durumunun kaldırılması için yüksek miktarda teminat yatırılması, tutuklanma ve cezanın infazından sonra yeniden örgüte kabul, tutuklu ve hükümlünün ve onun yakınlarının cezaevinde iken ihtiyaçlarının karşılanması),
 • Tanık bulmakta güçlük ve muhatapların içinde bulunduğu korku nedeniyle tipik bir biçimde ceza kovuşturma organlarına bilgi vermekten kaçınması,
 • Kamu görevlilerinin yolsuzluk yapar duruma düşürülmesi,
 • Tekel oluşturma,
 • Ne pahasına olursa olsun kazanç sağlanması amacı,
 • Esnek suç teknolojisi ve suç tedbirlerinin seçiminde çok yönlülük,
 • Halkın yasadışı mal ve hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması.
    ERDEM, konuyu bu şekilde açıkladıktan sonra belirtilen bu göstergelerin ayrıntıları üzerinde ayrıca durmayarak, organize suçluluğun unsurlarını ele alarak bunları dört ana başlık altında toplamıştır. Bunlar; "hiyerarşik yapı", "korunma mekanizması", "süreklilik" ve "ne pahasına olursa olsun kazanç sağlama amacı"dır. (39)

    KUNTER- YENİSEY'e göre; organize suçun teşhis edilmesinde yararlanılacak unsurlar; "ayrıntılı hazırlık", "profesyonellik", "tüccar gibi davranma", "karşı tedbirler alma", "bölgesel veya uluslararası ilişki", "hiyerarşi", "yardım alma", "yüksek yaşam standardı", "şirketleşme", "medya ile bağlantı"dır.

    Yukarıda özetlendiği üzere Organize Suçun unsurlarını inceleyen yazarlar, genellikle birbirine yakın özellikler üzerinde durmaktadırlar. Bizim yaptığımız tanım çalışması üzerinden Türk Organize Suç Örgütlerinin kendilerine özgü yapıları ve uygulamayı da göz önüne alarak Organize Suçun unsurlarını şöyle açıklayabiliriz.Dipnotlar
36 CİNOĞLU Hüseyin - GÜNEŞ İ. Dinçer, Organize Suçlarla Mücadelede Temel Noktalar ve Polisin Rolü. Organize Suçlarla Mücadele ve Polis, Seçkin Yayınları, Ank. 2003 s. 132-133
37 Bkz.s. 31
38 Köroğlu, age, s.29
39 ERDEM, M. Ruhan; Ceza Muhakemesinde Suçlulukla Mücadelede Gizli Mücadele Teknikleri. Ank. 2001 s.33-34

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>