3- Çeşitli Ülkelere Göre Tanımlar

    a- Almanya
    Almanya'da Eyaletlerin suç daireleri ile Federal Suç Dairesi yöneticilerinden oluşan İç Çalışma Grubu 2,1979 yılında örgütlü suçluluk konusunda bir komisyon kurmuştur. 1982 yılında, bu komisyon, suçla mücadelenin yeni metodları konusunda bir takım ilkeler ve 1990 yılına kadar geçerli olan aşağıdaki örgütlü suçluluk tanımını ortaya koymuştur. "Örgütlü suçluluktan yalnız organized crime anlamında mafia benzeri topluluklar değil aynı zamanda genellikle modern altyapıları kullanmak suretiyle olabildiğince hızlı kazançlara ulaşmak amacıyla bir suçun işlenmesi için birden fazla kişinin iş bölümüne dayalı olarak bilerek ve isteyerek belirsiz bir süre için girdikleri işbirlikleri" anlaşılmaktadır. (20) Tanım tartışmalarına son verilmesi yönündeki bazı yazarların istekleri doğrultusunda, 1992 yılında yürürlüğe giren Örgütlü Suçlulukla Mücadele Kanunu'na da dayanak olan örgütlü suçluluk tanımı, 1990 yılı başlarında Adalet ve İçişleri Bakanları Ortak Konferansında oluşturulan, örgütlü suçluluğun koğuşturulmasma ilişkin Yargı-Kolluk Ortak Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. İşte bu çalışma grubu örgütlü suçluluğu; "ister tek isterse bir bütünlük içinde olsun, önemli suçların ikiden fazla kişi tarafından uzun veya belirsiz bir süre için işbirliğine dayalı olarak, mesleki veya ticaret benzeri yapılanmalar altında veya şiddet veya başkalarının gözünü yıldırmaya elverişli başlıca araçlar kullanarak veya siyaset, kitle iletişim araçları, kamu yönetimi, yargı organları ve ekonomiyi etki altına alarak, kazanç veya iktidar hırsının belirlediği bir plan çerçevesinde toplu olarak işlenmesidir." biçiminde tanımlamıştır. Ayrıca, terör suçları bu tanım dışında bırakılmıştır. (21)

    Alman polis birimi BKA, organize suç örgütü için şöyle bir tanım vermektedir; "Bilerek ve isteyerek mümkün olan en süratli ve azami biçimde maddi yarar sağlamak amacıyla, belirli bir süre için yasadışı faaliyetlerde bulunmaya karar veren, aralarında işbirliği yapan ve genelde modern teknikleri kullanan, şiddete başvurmaktan çekinmeyen her türlü kişi gruplaşması" dır. (22)Dipnotlar
20 İbid. s.22
21 İbid. s.28
22 KOCASAKAL, age s.139

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>