Kaynakça


    Abadan, Nermin, "Toplumsal Değişme ve Türk Kadını", Türk Toplumunda Kadın, Türk Sosyal Bilimleri Derneği Yayınları, Ankara, 1979.

    Afyon İl Yıllığı, 1973.

    Akçam, Dursun, Analar ve Çocuklar, Varlık Yay., İstanbul, 1964.

    Altan, Çetin, "Bebek Sultanların Evliliği", Milliyet, 16 Aralık 1979.

    Balaman, Ali Rıza, Gelenekler Töre ve Törenler, Betim Yay., İzmir, 1983.

    Başaran, Fatma, Diyarbakır Köylerinde Vaziyetalışların (Attitudes) Değişmesiyle İlgili Psiko-sosyal Bir Araştırma, (Yayınlanmamış doçentlik tezi), AÜ DTCF Yayını, Ankara, 1967.

    Başaran, N., "Eskişehir'de Kan Yakını Evlilikleri", I. Ulusal Genetik Simpozyumu (1981), TÜBİTAK Yay., 576: 179-190, Ankara, 1984.

    Beals, L. Ralph-Hoijer, Harry, An Introducüon To Anthropology, Seç. Ed., U.S.A., 1959.

    Benedict, Peter, "The Kabul Günü: Structured Visiting in An Anatolian Provincial Town", Anthropological Quarterly, c. 47, No: l, Ocak 1974.

    Berkes, Niyazi, Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma, AÜ DTCF Yay., Ankara, 1942.

    Bilgel, Nazan-Okan, Necla-Aytekin, Hamdi-Gülesen, Özdemir, "Gemlik Yukarı Hamidiye Mahallesinde Akraba Evlilikleri", Aile ve Toplum, Aile Araştırma Kurumu Dergisi, c. l, Sayı l, Ankara, Mart 1991.

    Blumer, Herbert, Fashion, "From Class Differentiation to Collective Selection", To Sociological Quarterly, c. 10, No: 3, 1969.

    Budak, T. ve diğerleri, "Kan Yakını Evliliklerin Diyarbakır Toplumundaki Sıklığı ve Bazı Etkileri Üzerine Araştırmalar", (1) Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, XXII, 3-4, 149-160.

    Cenani, Asım, "Akraba Evlilikleri ve Kalıtsal Hastalıklar", Aile ve Çocuk Konferansları, Ak Yayınları, İstanbul, 1983.

    Cenkmen, Emin, Osmanlı Sarayı ve Kıyafetleri, 1948.

    Çelik, Çetin, "Uşak, Sivaslı, Tatar" Kabasası Düğün Âdetleri, Türk Folklorundan Derlemeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1987.

    Danişmend, İsmail Hami, "Medeni Kıyafetin Batıya Türklerden intikali", Türk Folklor Araştırmaları, Sayı 213, Nisan 1967.

    Dayıoğlu, Gülten, Geriye Dönenler, Altın Kitaplar, İstanbul, 1986.

    Demirbaş, Timur, Almanya'daki Türklerin Sorunları, Bunların Suça Etkileri, Dokuz Eylül Eniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yay., No. 12, Ankara, 1990.

    Demiröz, Filiz, Türkiye'ye Dönen Göçmen İşçi Ailelerinin Karşılaştıkları Güçlükler, Çoğaltma, Ankara, 1989.

    Doğramacı, Emel, Türkiye'de Kadının Dünü ve Bugünü, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1989.

    "Doğu'da Bin Yıllık Törerizm", Tempo, Sayı 16, 17 Nisan 1996.

    Dökmen, Zehra, "Almanya'dan Kesin Dönüş Yapmış İşçilerle Yurt Dışında Bulunmamış Kişilerin Kişi Algısı ve PsikoSosyal Değişme Açısından Karşılaştırılması", Araştırma, 14. c., AÜ DTCF Yayını, Ankara, 1992.

    Erkan, Hüsnü, Ekonomi Sosyolojisi, İzmir, 1986.

    Emiroğlu, Vedia, Edilli Köyünün (Akçakoca) Kültür Değişmesi Bakımından İncelenmesi, Ankara, 1972.

    Ercan, Ertan, "Beşik Kertme Nişan ve Bazı Hukuki Uygulamalar", Folklora Doğru Dergisi, Sayı 30, 1974.

    Erdentuğ, Nermin, Hal Köyünün Etnolojik Tetkiki, AÜ DTCF Yay., Ankara, 1956.

    Erdentuğ, Nermin, Sun Köyünün Etnolojik Tetkiki, DTCF Yayını, Ankara, 1956.

    Erdentuğ, Nermin, Sosyal Adet ve Gelenekler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1977.

    Ergil, Doğu, Türkiye'de Terör ve Şiddet, Turhan Kitabevi Yay., Ankara, 1980.

    Eröz, Mehmet, Millî Kültürümüz ve Meselelerimiz, Doğuş Yay., İstanbul, 1983.

    Ertem, E. Kadri, Kütahya Düğünleri, Kütahya, 1948.

    Eserpek, Altan, Sosyal Kontrol, Sapma ve Sosyal Değişme, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., Ankara, 1979.

    Esin, Emel, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul, 1978.

    Eyüboğlu, 1. Zeki, Anadolu Uygarlığı, İstanbul, 1981.

    Faraç, Mehmet, Töre Kıskacında Kadın, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1998.

    Poster, M. George, Traditional Societies And Technological Change, Seç. Ed., U.S.A., 1973.

    Gençler, Ahmet, "Gözpınar'da Kültür Değişmeleri", Antropoloji, DTCF Yay., No. 6, Ankara, 1971-1972.

    Genç, Ernur, Kentleşme, Geleneksel-Modern Geriliminde Kimlikler ve Özgüllüğün Farklı Biçimleri, Türkiye Günlüğü, Sayı 46, Ankara, 1997.

    Gökalp, Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1976.

    Gökyay, O. Saik, Dedem Korkud'un Kitabı, Devlet Kitapları, İstanbul, 1973.

    Güllülü, Sabahattin, Ahi Birlikleri, İstanbul, 1978.

    Güney, Emrullah, "Deveci Dağı Sıraçları", II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri", Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, No: 40, Ankara, 1982.

    Günvaran, Şadiye-Gökçel, Olsay, Giyimde Ön Bilgiler, Ankara, 1968.

    Gürkan, Ülker, "Evlat Edinme ve Beslemelerin Hukuki Durumu", Türk Hukuku ve Toplumu Üzerine incelemeler, Türkiye Kalkınma Vakfı Yay., No: l, Ankara, 1974.

    Güvenç, Bozkurt, "Sosyal Değişme Sürecinde, Aile-Akrabalık ve Soy ilişkileri", Türkiye'de Toplumsal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntem", ODTÜ Yayını, Ankara, 1977.

    Hakko, Cem, Moda Olgusu, Vakko Yay., Ankara, 1983.

    Hammond, B. Peter, An Introduction to Cultural And Social Anthropology, U.S.A., 1971.

    Heckmann, Lâle Yalçın, "Aşiretli Kadın: Göçer ve Yarı Göçer Toplumlarda Yeniden Üretim ve Cinsiyet Rolleri", Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiyesinde Kadınlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990.

    İleri, Celal Nuri, "Önce Tasurruf, Sonra Tasarruf", Atatürk

    Devri Fikir Hayatı I, Kültür Bakanlığı Yay., No: 468, Ankara, 1981.

    İmer, Arsal Mengi, Niğde Yöresi Kadın Giyimi- Başlıkları ve Başbağlama Biçimleri, yüksek lisans tezi, Ankara, 1979.

    İnan, Abdülkadir, "Eski Türklerde ve Folklarda And", Makaleler ve incelemeler, Ankara 1968, Türk Tarih Kurumu Yay., 1968

    İnan, Abdülkadir, "Manas Destanı Üzerine Notlar", Makalaler ve incelemeler, Ankara, 1968.

    İvgin, Hayrettin, "Atatürk ve Halk Bilimi", Küftür ve Sanat, sayı 34, İş Bankası Yayınları, Ankara, 1997.

    Jâschke, Gotthard, Yeni Türkiye'de İslamlık, çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara, 1972.

    Kafesoğlu, İbrahim, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1983.

    Kalan, İlknur, "Ailede Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuk Düzeni", 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek isimli kitapta. Ed. Oya Çitçi, s. 103-117. TODAIE Yay., No. 285, Ankara, 1998

    Karal, E. Ziya, Atatürk'ten Düşünceler, 2. Baskı, İş Bankası Yay., Ankara.

    Kazmaz, Süleyman, Milli Hukuk ve Folklor, Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresine Sunulan Tebliğ, Konya, 1984.

    Kıray, Mübeccel, Ereğli, DPT Yay., Ankara, 1964.

    Kittersberger-Tılıç, Helga, "Gettodan Gettoya: Bir Türk Kasabasına Kesin Dönüş Yapan İşçiler", 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri, 111-112, 21-23 Ekim 1992.

    Koçak, Ş. H., "Çorum'da Eski Nişan Âdetleri", Çorumlu Dergisi.

    Koçu, Reşat Ekrem, Türk Giyim, Kuşam ve Süsleme Sözlüğü, Sümerbank Yay., No: l, Ankara, 1967.

    Koşay, Hamit Zübeyir, Türkiye Türk Düğünleri Üzerinde Mukayeseli Malzeme, T. C. Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum Md. Yay., Ankara, 1944.

    Magnarella, Paul, Tradition and Change in A Turkish Town, ABD, 1974.

    Magnarella, Paul, The Peasant Venture, Schenkman Puklisking Co., ABD, 1979.

    Magnarella, J. P., - Türkdoğan, O., "Structures and Ritual Relations in Eastern Turkey", Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. l, Sayı 1.

    Mansur, Fatma, Bodrum, A Town in the Aegean Neflıerlans, Leiden E.J.,Brill, 1972.

    Merter, Feridun, 1950-1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler (Malatya Örneği), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, No: 2, Ankara, 1990.

    Milhau, Jules, israf Mefhumu Hakkında Bir Tetkik, çev. Nusret Meray, İstanbul, 1946.

    Mutlu, Necati, Köy ve Köylü Sorunları, DPT Yayını, Çoğaltma, Ankara, 1967.

    M., Zeki, İlk Gençlik Adetleri, Halk Bilgisi Haberleri, Sayı 26,1933.

    Oktay, Ahmet, "Blue-Jean Üzerine Çeşitleme", Cumhuriyet, 8 Eylül 1982.

    On Sekizinci Yüzyılın Başında Osmanlı Kıyafetleri, çev. Cenap Yazansoy, İstanbul, 1980.

    Ögel, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, c. 5, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1978.

    Ögel, Bahaeddin, Türfe Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 1988.

    Öğün, Aslıhan, "Türkiye'de Adam Öldürme Suçunda Etkili Olan Bazı Sosyal/Kültürel Özelliklere ilişkin Sosyolojik Bir Araştırma", Polis Birimleri Dergisi, c. l, Sayı 2, Ağustos 1998.

    Önder, Ali Rıza, "Geleneksel Halk Hukuku", Birinci Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 4. c., Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1976.

    Önder, Ali Rıza, "Halk Hukukunun Kaynakları", Türk Folkloru Araştırmaları, 1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay., 57, Ankara, 1984.

    Örnek, S. Veyis, Etnoloji Sözlüğü, DTCF Yay., Ankara. 1971.

    Örnek, S. Veyis, Türk Halkbilimi, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1977.

    Örnek, S. Veyis, Geleneksel Kültürümüzde Çocuk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1979.

    Özgönenç, Fikret, Radyoda Eğitim Konuşmaları I, Ankara, 1958.

    Petekçi, Ahmet, "Bozkır Köylerinde Yeynilik, Saç Kesme ve Beşik Kertme", Türfe Folklor Araştırmaları, Sayı 39, Ekim 1952.

    Petekçi, Ahmet, "Bozkır ilçesinde Beşik Kertme", Türk Folklor Araştırmaları, Sayı 271, 1972.

    Sevin, Nureddin, On Üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Kültür Yayınları, İstanbul, 1973.

    Sümer, Faruk, Oğuzlar, DTCF Yay., Ankara, 1971.

    Sümer, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), 2. Baskı, AÜ DTCF Yayını, Ankara, 1972.

    Şaylı, B. S. ve A. Arslanöz, "Anadolu'nun Genetik Yapısı Üzerine Çalışmalar; VI. Akraba Evliliklerine İlişkin Yeni Bulgular", Ankara Tıp Mecmuası, 36: 313-328, Ankara, 1983.

    Şener, Cemal, Alevilik Olayı (Toplumsal Bir Başkaldırının Kısa Tarihçesi), İstanbul, 1989.

    Şener, Sevda, Türk Tiyatrosunda Ahlak, Ekonomi, Kültür Sorunları, Ankara, 1971.

    Şimşek, Sefa, Törelerin Aynasında Doğu ile Batı (Kan Davası ve Düette Gelenekleri), Asa Kitabevi, Bursa, 1998.

    Tan, Nail, Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler, İstanbul, 1985.

    Tan, Nail, "Geleneksel Kültürümüzde Tasarruf Düşüncesi", Milli Kültür, Sayı 67, Kültür Bakanlığı Yayınları, Aralık 1989.

    Taner, Haldun, Düz Yazıları 3, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1985.

    Tansuğ, Sabiha, Anadolu'da Türkmen ve Yörük Kadın Giyimleri, Sanat Olayı, No: 13, Ocak 1982.

    Tezcan, Mahmut, Kan Gütme Olayları Sosyolojisi, AÜ Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara, 1972.

    Tezcan, Mahmut, Türklerle ilgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme, AÜ Eğitim Fakültesi Yay., Ankara, 1974.

    Tezcan, Mahmut, Kültürel Antropoloji Açısından Başlık Parası Geleneği, Ankara, 1981.

    Tezcan, Mahmut, Kuşaklar Çatışması, Ankara, 1981.

    Tezcan, Mahmut, Kan Davaları, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., No. 99, Ankara, 1981.

    Tezcan, Mahmut, "Beşik Kertme Nişanlı Geleneği ve Çayırbağı Köyü Uygulaması", 2. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, c. 4, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1982.

    Tezcan, Mahmut, "Tasavvuri Akrabalık ve Ülkemizdeki Uygulama", AÜ Eğitim Fakültesi, c. 15, Sayı l, Ankara, 1982.

    Tezcan, Mahmut, Yurt Dışından Dönen Gençlerin Uyum Sorunları (Eğitim Sistemi ve Çevreye Uyumları), Engin Yayınevi, Ankara, 1987.

    Tezcan, Mahmut, Eğitim Sosyolojisi, 5. Baskı, Bilim Yay., Ankara, 1988.

    Tezcan, Mahmut, Toplumsal Değişme, Ankara, 1995.

    Timur, Sevim, Türkiye'de Aile Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara, 1972.

    Tizer, B. Gönül, Sapmaz, Neriman, Giyim Tarihi, Kız Teknik Öğretim Okulları, Öğretmen Kılavuzları Serisi, No: 194, Seri C. No: 2, Ankara, 1965.

    Toffler, Alvin, Gelecek Korkusu Şok, çev. Selami Sargut, Altın Kitaplar, İstanbul, 1975.

    Toffler, Alvin, Üçüncü Dalga, çev. Ali Seden, Altın Kitaplar, İstanbul, 1981.

    Tolan, Barlas, Toplum Bilimlerine Giriş, Ankara, 1983.

    Tunçbilek, Ergul-Ulusoy, Mahir, "Türkiye'de Akraba Evlilikleri ve Çocuk Ölümlerine Etkisi", Nüfus Bilim Dergisi, No. 9, s. 7-26, 1987.

    Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 11. B, TDK Yayını, Ankara, 1965.

    Türk İslam Sanatı, Milliyet Kültür ve Sanat eki.

    Unsal, Artun, "Kan Gütme Geri Kalmışlığın Alın Yazısı mı?", Cumhuriyet, 13.6.1973.

    Yasa, İbrahim, Hasanoğlan Köyü, Ankara, 1955.

    Yasa, İbrahim, Türkiye'de Kız Kaçırma Gelenekleri ve Bununla ilgili Bazı idari Meseleler, TODA1E Yayını, Ankara, 1962.

    Yasa, İbrahim, 25 Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü, AÜ SBF Yay., Ankara, 1969.

    Yasa, İbrahim, Yurda Dönen İşçiler ve Toplumsal Değişme, TODAlE Yay.,No. 182, Ankara, 1979.

    Yener, Hafize, "Keşan'da Misafirlik Anlayışı Değişiyor", Meydan Dergisi, Sayı 607-89, İstanbul, 1982.

    Yönetken, Halil Bedii, "Sıraç ve Nalcı Alevilerinde Semah", T.F.A.D., 7, 161, Aralık 1962.

    Weber, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba, Hil Yayınları, İstanbul, 1985.www.1001kitap.com